Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2621664

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 18 lutego 2019 r.
I SA/Gl 885/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agata Ćwik-Bury.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. Z. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia (...) r. nr (...) (...) w przedmiocie ulg płatniczych - odmowy umorzenia zaległości podatkowej wraz odsetkami za zwłokę postanawia: odrzucić skargę. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

A. Z. (dalej: skarżąca) wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na wskazaną w sentencji niniejszego orzeczenia decyzję dotyczącą odmowy umorzenia zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych wraz z odsetkami za zwłokę.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 14 sierpnia 2018 r. Sąd wezwał skarżącą do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 500 zł, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

W odpowiedzi na wezwanie skarżąca wniosła o przyznanie jej prawa pomocy.

Zarządzeniem z dnia 26 października 2018 r. prawomocnym od dnia 21 listopada 2018 r. referendarz sądowy pozostawił wniosek skarżącej o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 5 grudnia 2018 r. skarżąca wezwana została do wykonania prawomocnego zarządzenia z dnia 14 sierpnia 2018 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 500 zł, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłka zawierająca odpis powyższego wezwania, adresowana do skarżącej, awizowana była po raz pierwszy w dniu 10 grudnia 2018 r. i powtórnie w dniu 18 grudnia 2018 r., następnie w dniu 28 grudnia 2018 r. została zwrócona z adnotacją "nie podjęto w terminie".

Należny wpis od skargi nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, dalej: p.p.s.a.), skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Zaznaczyć następnie należy, że w niniejszej sprawie termin przewidziany do uiszczenia wpisu od skargi upłynął skarżącej bezskutecznie z dniem 31 grudnia 2018 r. Jest tak dlatego, ponieważ przesyłkę adresowaną do skarżącej uznaje się za skutecznie doręczoną z dniem 24 grudnia 2018 r. Zgodnie bowiem z treścią art. 73 p.p.s.a., w razie niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany w art. 65-72 tej ustawy, pismo składa się na okres czternastu dni w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo w urzędzie gminy, dokonując jednocześnie zawiadomienia o złożeniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy w terminie siedmiu dni od dnia pozostawienia zawiadomienia, które umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe. W przypadku niepodjęcia pisma w powyższym terminie, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia czternastodniowego okresu, liczonego od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej bądź w urzędzie gminy. Jest to tzw. fikcja doręczenia (domniemanie doręczenia), przewidziana w art. 73 § 4 p.p.s.a.

Zatem, w rozpatrywanej sprawie przesyłkę zawierającą wezwanie do wykonania prawomocnego zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi uznaje się za doręczoną z dniem 24 grudnia 2018 r., tj. z upływem czternastego dnia, licząc od dnia pierwszego awizowania przesyłki, które miało miejsce w dniu 10 grudnia 2018 r. W związku z tym, siedmiodniowy termin przewidziany na uiszczenie wpisu od skargi upłynął skarżącej z dniem 31 grudnia 2018 r.

Skarżąca nie uiściła jednak w terminie wymaganego wpisu od skargi, co uniemożliwia nadanie jej skardze biegu i obliguje Sąd do odrzucenia skargi.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.