I SA/Gl 793/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3141426

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 1 października 2019 r. I SA/Gl 793/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Machcińska (spr.).

Sędziowie: NSA Eugeniusz Christ, Asesor, WSA Katarzyna Stuła-Marcela.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 października 2019 r. sprawy ze skargi K. D. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odpowiedzialności osoby trzeciej za zaległości w podatku od towarów i usług za okres od sierpnia 2013 r. do listopada 2013 r. wraz z odsetkami za zwłokę. oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.