I SA/Gl 715/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3112119

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 25 stycznia 2021 r. I SA/Gl 715/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Adam Nita.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi P.N. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2014 r. i 2015 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 1 kwietnia 2020 r. P.N., reprezentowany przez pełnomocnika - adwokata D.A., wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2014 r. i 2015 r.

W odpowiedzi na wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi pełnomocnik skarżącego złożył wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

Postanowieniem z 23 października 2020 r. starszy referendarz sądowy odmówił skarżącemu przyznania prawa pomocy.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z 8 grudnia 2020 r. wezwano pełnomocnika skarżącego do wykonania prawomocnego zarządzenia z 4 sierpnia 2020 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 1.500 zł - w terminie 7 dni, pod rygorem jej odrzucenia.

Korespondencja sądowa zawierająca odpis powyższego wezwania została skutecznie doręczona pełnomocnikowi skarżącego w dniu (...) r.

W zakreślonym terminie, który upłynął bezskutecznie z dniem (...) r. wpis sądowy nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Natomiast zgodnie z art. 230 § 2 p.p.s.a. pismami, o których mowa w § 1, są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. Jednocześnie na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W przedmiotowej sprawie pełnomocnik skarżącego został prawidłowo wezwany do uiszczenia wpisu sądowego. W zakreślonym terminie wpis sądowy nie został jednak uiszczony a zatem skarga obarczona jest brakiem fiskalnym, który uniemożliwia nadanie jej dalszego biegu. Poza tym skarżącemu nie zostało przyznane prawo pomocy poprzez zwolnienie go od kosztów sądowych.

W związku z powyższym, na mocy art. 220 § 3 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.