Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1749663

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 29 czerwca 2015 r.
I SA/Gl 705/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Kornacki (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 r. postanawia:

1.

umorzyć postępowanie sądowe;

2.

zasądzić od Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach na rzecz strony skarżącej kwotę 306,00 zł (słownie: trzysta sześć złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją oznaczoną w sentencji niniejszego postanowienia Dyrektor Izby Skarbowej w K. uchylił w całości decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w K. z dnia (...) nr (...) i określił J. G. wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r. w kwocie (...) zł.

Na powyższą decyzję J. G. złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, wnosząc o jej uchylenie w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenie przez organ drugiej instancji oraz zasądzenie kosztów postępowania.

Odpowiadając na skargę organ odwoławczy podniósł, że decyzją z dnia (...) nr (...), uwzględnił w całości skargę. W związku z powyższym wniósł o umorzenie postępowania sądowego, załączając przedmiotową decyzję z dnia (...), wydaną na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., zwanej dalej w skrócie "p.p.s.a."), mocą której uchylono w całości decyzję z dnia (...) nr (...) i określono wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r. w kwocie (...) zł.

Z kolei pismem z dnia 31 lipca 2014 r. organ drugiej instancji przekazał, że na wydaną w trybie autokontroli decyzję z dnia (...) strona wniosła skargę. Skarga ta została oddalona na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 31 marca 2015 r. wydanego w sprawie o sygn. akt I SA/Gl 1059/14. Stwierdzono prawomocność tego orzeczenia.

W piśmie z dnia 8 czerwca 2015 r. skarżący oświadczył, że cofa skargę.

W niniejszej sprawie uiszczono wpis od skargi w kwocie (...) zł.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 54 § 3 p.p.s.a. organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

W myśl z kolei art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli postępowanie to z innych przyczyn niż wskazane w pkt 1-2 tego przepisu (tekst jedn.: skuteczne cofnięcie skargi, śmierć strony) stało się bezprzedmiotowe.

Postępowanie sądowoadministracyjne staje się bezprzedmiotowe "z innych przyczyn" w rozumieniu art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. wtedy, gdy w toku tego postępowania, a przed wydaniem wyroku przestanie istnieć przedmiot zaskarżenia.

W rozpoznawanej sprawie organ odwoławczy decyzją z dnia (...) działając na podstawie art. 54 § 3 p.p.s.a., uwzględnił w całości skargę i uchylił własną wcześniejszą decyzję. Z kolei skarga wniesiona następnie na decyzję wydaną w trybie autokontroli została prawomocnym wyrokiem oddalona.

W konsekwencji takiego działania wyeliminowano z obrotu prawnego zaskarżone w niniejszej sprawie rozstrzygnięcie, a tym samym uznać należy, że odpadła przyczyna będąca podstawą wniesienia skargi. Okoliczność ta sprawia, że postępowanie sądowoadministracyjne zainicjowane wniesieniem skargi stało się bezprzedmiotowe.

W związku z powyższym, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., orzeczono jak w pkt 1 postanowienia.

W tym miejscu wypada wyjaśnić, że nie mogło odnieść skutku oświadczenie skarżącego o cofnięciu skargi, gdyż postępowanie stało się bezprzedmiotowe zanim skarga została cofnięta. Dlatego też postępowanie umorzono na mocy wskazanego wyżej art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. z uwagi na jego bezprzedmiotowość, a nie wskutek cofnięcia skargi.

Z kolei rozstrzygnięcie zawarte w pkt 2 znalazło oparcie w dyspozycji art. 201 § 1 p.p.s.a., zgodnie z którym w razie umorzenia postępowania z przyczyny określonej w art. 54 § 3 p.p.s.a., skarżącemu przysługuje od organu zwrot kosztów postępowania, które w rozpoznawanej sprawie ograniczają się do kwoty uiszczonego wpisu od skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.