Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 904388

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 19 września 2011 r.
I SA/Gl 649/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Organiściak (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 19 września 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A Sp. z o.o. w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku od gier w kwestii wniosku strony skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji postanawia odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją wskazaną w sentencji postanowienia Dyrektor Izby Celnej w K. utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji określającą Spółce kwotę zobowiązania podatkowego w podatku od gier za miesiąc luty 2010 r. z tytułu prowadzenia działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych w wysokości (...) zł.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach pełnomocnik skarżącej wniósł o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadniając wniosek wskazał, iż przedwczesna egzekucja obowiązku wynikającego z określonego Spółce zobowiązania w podatku od gier groziłaby powstaniem skutków, określonych w art. 61 § 3 p.p.s.a. Podał, że skarżąca nie posiada obecnie środków wystarczających do zapłaty nałożonego na nią zobowiązania, gdyż wobec Spółki prowadzone są liczne postępowania egzekucyjne. Zdaniem pełnomocnika, niewstrzymanie wykonalności decyzji oznaczałoby konieczność wszczęcia egzekucji z innych niż pieniądze składników majątkowych, co spowodowałoby nieodwracalne skutki dla prowadzonej przez skarżącą działalności gospodarczej, polegające w pierwszej kolejności na utracie płynności finansowej, następnie zaś na konieczności istotnego ograniczenia zakresu prowadzonej działalności, co może doprowadzić nawet do jej całkowitego zaprzestania i konieczności ogłoszenia upadłości.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), zwanej dalej: p.p.s.a., po przekazaniu sądowi skargi, sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1 ustawy, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków (wskazane orzeczenie może obejmować także akty wydane lub podjęte we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy). Inicjatywa do wykazania tego typu przesłanek przysługuje więc stronie skarżącej, a ich istnienie strona skarżąca winna uprawdopodobnić w uzasadnieniu swego wniosku. Tylko bowiem na podstawie jej twierdzeń Sąd może ocenić istnienie przesłanek pozwalających na wstrzymanie wykonania decyzji. Użyte w wyżej cytowanym przepisie pojęcia nieostre, wymagają skonkretyzowania poprzez dokładną i wyczerpującą argumentację czy też zobrazowania za pomocą odpowiednich dokumentów.

Warunkiem wydania postanowienia o wstrzymaniu wykonania aktu lub czynności jest zatem wykazanie przez stronę we wniosku okoliczności uzasadniających możliwość wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Uzasadnienie wniosku winno odnosić się do konkretnych zdarzeń (okoliczności) świadczących o tym, że w stosunku do wnioskodawcy wstrzymywanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności jest uzasadnione (zob. B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Komentarz, Zakamycze 2005, s. 168).

Nadto wskazać należy, iż Sąd badając wystąpienie przesłanek wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu, powinien swoje rozstrzygnięcie oprzeć nie tylko na ocenie wniosku strony skarżącej ale również na ocenie materiału dowodowego zgromadzonego w aktach sprawy.

Odnosząc przytoczoną wyżej regulację prawną do rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że wniosek skarżącej zdaniem Sądu nie zasługuje na uwzględnienie.

W rozpatrywanej sprawie strona nie wykazała, aby wykonanie zaskarżonej decyzji stanowiło niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody, czy też spowodowało trudne do odwrócenia skutki, na które pełnomocnik Spółki wskazuje w uzasadnieniu wniosku.

Należy zaznaczyć, że strona wnosząca o wstrzymanie wykonania obowiązana jest "do rzeczowego uzasadnienia swego wniosku poprzez poparcie go twierdzeniami, tezami oraz stosownymi dokumentami na okoliczność spełnienia tych ustawowych przesłanek udzielenia ochrony tymczasowej" (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r., sygn. akt I FSK 983/08, LEX nr 468877). Okoliczności podniesione w sposób ogólny we wniosku nie zostały natomiast przez skarżącą w żaden sposób udokumentowane. Strona ograniczyła się jedynie do przedstawienia postanowienia Naczelnika Urzędu Celnego w O. z dnia (...) o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji, nie nadsyłając jakichkolwiek innych dokumentów źródłowych, obrazujących sytuację finansową Spółki, mogących przemawiać na rzecz wstrzymania wykonania decyzji. Okoliczności przemawiających za wstrzymaniem wykonania nie obrazują ponadto akta sprawy.

Zdaniem Sądu skarżąca nie wykazała też nieodwracalności skutków wykonania decyzji. Ewentualne uwzględnienie skargi przez Sąd może bowiem doprowadzić do zwrotu należności uiszczonych wskutek jej wykonania. Artykuł 61 § 3 p.p.s.a. może zaś znaleźć zastosowanie wyłącznie celem zapobieżenia szkodzie, "która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego świadczenia" ani też przez "przywrócenie rzeczy do pierwotnego stanu" (tak postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 4 grudnia 2007 r., sygn. akt II SA/Bk 637/07, LEX nr 356705).

Mając na uwadze wskazane wyżej okoliczności, a także dyspozycję art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.