Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2059131

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 20 czerwca 2016 r.
I SA/Gl 640/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożena Suleja-Klimczyk (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A Sp. z o.o. w W. na interpretację Ministra Finansów z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Interpretacją indywidualną oznaczoną w sentencji niniejszego postanowienia Dyrektor Izby Skarbowej w K., działający w imieniu Ministra Finansów stwierdził, że stanowisko A Sp. z o.o. w W. w zakresie ustalenia czy odsetki płacone od limitu kredytowego w okresie od grudnia 2014 r. do czerwca 2015 r., gdy limitu tego udzielono z przeznaczeniem w pierwszej kolejności na spłatę zobowiązań innego podmiotu - osoby fizycznej - stanowią dla wnioskodawcy koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych w okolicznościach, gdy zobowiązania tego innego podmiotu dotyczyły działalności przedsiębiorstwa, które w postaci zorganizowanej jego części wniósł jako aport do majątku wnioskodawcy - jest nieprawidłowe, a w zakresie ustalenia czy odsetki płacone po zmianie zasad limitu kredytowego na podstawie aneksu, przeznaczonego wyłącznie na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej wnioskodawcy, są dla niego kosztem uzyskania przychodu - jest prawidłowe.

Na powyższą interpretację A Sp. z o.o. w W. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Na podstawie zarządzenia Zastępcy Przewodniczącego Wydziału z dnia 10 maja 2016 r. wezwano stronę skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł w terminie siedmiu dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłka zawierająca m.in. odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu została, wobec niemożności doręczenia jej adresatowi, awizowana w dniu 20 maja 2016 r. (o czym umieszczono zawiadomienie w drzwiach adresata), a następnie awizowana powtórnie w dniu 30 maja 2016 r. W dalszej kolejności, wobec nie odebrania przesyłki w terminie, Urząd Pocztowy w W. dokonał jej zwrotu do tutejszego Sądu.

Wymagany wpis sądowy od skargi do chwili obecnej nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 i § 2 z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej w skrócie "p.p.s.a.", od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, tj. od skarg, skarg kasacyjnych, zażaleń oraz skarg o wznowienie postępowania, pobiera się opłatę sądową w postaci wpisu stosunkowego lub stałego.

Stosownie zaś do art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek skargi, od której nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego skargę, aby pod rygorem jej odrzucenia, uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Taka sytuacja miała miejsce w rozpatrywanej sprawie, gdyż termin wyznaczony wezwaniem do uiszczenia wpisu od skargi upłynął bezskutecznie. Zwrócić w tym miejscu należy uwagę, że stosownie do art. 73 p.p.s.a., w razie niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany w art. 65-72 cytowanej ustawy, pismo składa się na okres czternastu dni w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy, dokonując jednocześnie zawiadomienia o złożeniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy w terminie siedmiu dni od dnia pozostawienia zawiadomienia, które umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe. W przypadku niepodjęcia pisma w powyższym terminie, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia czternastodniowego okresu, liczonego od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej bądź w urzędzie gminy. Mając na uwadze przytoczoną wyżej regulację, przyjedzie stwierdzić, że skoro przesyłka zawierająca odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi została awizowana po raz pierwszy w dniu 20 maja 2016 r., a następnie po raz drugi w dniu 30 maja 2016 r., to doręczenie - zgodnie z art. 73 p.p.s.a. - nastąpiło z dniem 3 czerwca 2016 r., a co za tym idzie, że siedmiodniowy termin na wykonanie tego wezwania upłynął z dniem 10 czerwca 2016 r.

Zatem, skoro wpis sądowy od skargi nie został uiszczony w zakreślonym terminie, skargę należało odrzucić na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., o czym orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.