I SA/Gl 558/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1644648

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 12 lutego 2015 r. I SA/Gl 558/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Gabriel Radecki (sprawozdawca).

Sentencja

Uzasadnienie prawne

Referendarz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach Gabriel Radecki po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 12 lutego 2015 r. sprawy ze skargi M. G. i M. G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie ulg płatniczych - odroczenia terminu płatności zaległości z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2007-2011 wraz z odsetkami za zwłokę w kwestii wniosków skarżących o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym postanawia ustanowić skarżącym adwokata UZASADNIENIE Skarżący, będący małżeństwem, wnieśli - na dwóch odrębnych urzędowych formularzach - o przyznanie prawa pomocy poprzez ustanowienie adwokata. Podkreślili, że są osobami bezrobotnymi, niemającymi prawa do zasiłku i korzystającymi z pomocy społecznej. Do wniosków dołączyli zaświadczenia w sprawie bezrobocia z dnia 21 stycznia 2015 r. oraz kopię decyzji z dnia 19 listopada 2014 r. przyznającej skarżącemu zasiłek okresowy z powodu niepełnosprawności i bezrobocia (według uzasadnienia rodzina skarżącego składa się z dwóch osób i nie dysponuje jakimkolwiek dochodem). Wnioskodawcy ustanowiono już adwokata w sprawie o sygn. akt IV SA/Gl 930/13 (postanowieniem z dnia 5 sierpnia 2014 r.), a w niniejszej sprawie zwolniono go wraz ze skarżącą od kosztów sądowych - postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2014 r. Mając na uwadze powyższe, zważono, co następuje: Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (D. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej powoływanej jako p.p.s.a.) przyznanie osobie fizycznej prawa pomocy w zakresie częściowym - czyli w myśl art. 245 § 2 p.p.s.a. obejmującym bądź zwolnienie od kosztów sądowych, bądź ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika, np. adwokata - następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Stosując przytoczony przepis w rozpatrywanej sprawie, również należy mieć przy tym na względzie, że skarżącym przyznano już w niej prawo pomocy w takim zakresie, zwalniając ich od kosztów sądowych. Zadośćuczynienie ich obecnemu żądaniu o ustanowienie adwokata w praktyce oznacza bowiem, że w dwóch etapach przyznane im zostanie prawo pomocy w zakresie całkowitym, na który - w myśl art. 245 § 2 p.p.s.a. - składają się oba analizowane dobrodziejstwa procesowe. To zaś skłania do uwzględnienia podczas oceny wniosku także surowszych kryteriów wynikających z art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Według niego przyznanie osobie fizycznej prawa pomocy w zakresie całkowitym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Zdaniem rozpoznającego wniosek w przypadku skarżących powyższa przesłanka zachodzi, przy czym można to stwierdzić bez potrzeby wzywania o dodatkowe dokumenty źródłowe. Z dokumentów, które załączono do wniosku, wynika bowiem niewątpliwie, że są oni osobami bezrobotnymi, uzyskującymi wyłącznie niewielkie dochody z pomocy społecznej. Dodatkowo w świetle uzasadnienia decyzji, która tę pomoc przyznano, skarżący jest osobą niepełnosprawną, a w jego gospodarstwie domowym brak jakichkolwiek dochodów. Zważywszy więc na fakt, że decyzję tę wydano niedawno, można uznać, iż wnioskodawcy nie uzyskali żadnych dodatkowych środków mogących poprawić ich zdolność płatniczą - o możliwości tej wspomniano w uzasadnieniu postanowienia z dnia 28 sierpnia 2014 r. Mając to na względzie, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji. Zarządzenie: odpisy postanowienia proszę doręczyć skarżącym - w obu przypadkach z pouczeniem o sprzeciwie.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący, będący małżeństwem, wnieśli - na dwóch odrębnych urzędowych formularzach - o przyznanie prawa pomocy poprzez ustanowienie adwokata. Podkreślili, że są osobami bezrobotnymi, niemającymi prawa do zasiłku i korzystającymi z pomocy społecznej. Do wniosków dołączyli zaświadczenia w sprawie bezrobocia z dnia 21 stycznia 2015 r. oraz kopię decyzji z dnia 19 listopada 2014 r. przyznającej skarżącemu zasiłek okresowy z powodu niepełnosprawności i bezrobocia (według uzasadnienia rodzina skarżącego składa się z dwóch osób i nie dysponuje jakimkolwiek dochodem).

Wnioskodawcy ustanowiono już adwokata w sprawie o sygn. akt IV SA/Gl 930/13 (postanowieniem z dnia 5 sierpnia 2014 r.), a w niniejszej sprawie zwolniono go wraz ze skarżącą od kosztów sądowych - postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Mając na uwadze powyższe, zważono, co następuje:

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (D. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej powoływanej jako p.p.s.a.) przyznanie osobie fizycznej prawa pomocy w zakresie częściowym - czyli w myśl art. 245 § 2 p.p.s.a. obejmującym bądź zwolnienie od kosztów sądowych, bądź ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika, np. adwokata - następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Stosując przytoczony przepis w rozpatrywanej sprawie, również należy mieć przy tym na względzie, że skarżącym przyznano już w niej prawo pomocy w takim zakresie, zwalniając ich od kosztów sądowych. Zadośćuczynienie ich obecnemu żądaniu o ustanowienie adwokata w praktyce oznacza bowiem, że w dwóch etapach przyznane im zostanie prawo pomocy w zakresie całkowitym, na który - w myśl art. 245 § 2 p.p.s.a. - składają się oba analizowane dobrodziejstwa procesowe. To zaś skłania do uwzględnienia podczas oceny wniosku także surowszych kryteriów wynikających z art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Według niego przyznanie osobie fizycznej prawa pomocy w zakresie całkowitym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Zdaniem rozpoznającego wniosek w przypadku skarżących powyższa przesłanka zachodzi, przy czym można to stwierdzić bez potrzeby wzywania o dodatkowe dokumenty źródłowe. Z dokumentów, które załączono do wniosku, wynika bowiem niewątpliwie, że są oni osobami bezrobotnymi, uzyskującymi wyłącznie niewielkie dochody z pomocy społecznej. Dodatkowo w świetle uzasadnienia decyzji, która tę pomoc przyznano, skarżący jest osobą niepełnosprawną, a w jego gospodarstwie domowym brak jakichkolwiek dochodów. Zważywszy więc na fakt, że decyzję tę wydano niedawno, można uznać, iż wnioskodawcy nie uzyskali żadnych dodatkowych środków mogących poprawić ich zdolność płatniczą - o możliwości tej wspomniano w uzasadnieniu postanowienia z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Mając to na względzie, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.