Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 904382

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 12 września 2011 r.
I SA/Gl 557/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożena Suleja (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 12 września 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Dyrektor Izby Skarbowej w K. oznaczoną w sentencji postanowienia decyzją z dnia (...) r. utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w K. z dnia (...) r. nr (...) ustalającą M. P. zobowiązanie podatkowe w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w 2004 r. w wysokości (...) zł.

Powyższą decyzję, jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru znajdującego się w aktach administracyjnych, doręczono M. P. w dniu 11 maja 2011 r.

W dniu 13 czerwca 2011 r. (data stempla pocztowego) pełnomocnik podatnika wniósł skargę na wyżej wymienioną decyzję z dnia 28 kwietnia 2011 r. W treści skargi pełnomocnik skarżącej wskazał, że decyzja Dyrektora Izby Skarbowej doręczona została w dniu 14 maja 2011 r.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o odrzucenie skargi z uwagi na fakt, że została wniesiona z uchybieniem terminu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a. skargę do sądu administracyjnego wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru znajdującego się w aktach administracyjnych sprawy zaskarżona decyzja - wbrew twierdzeniom skargi - została doręczona skarżącej w dniu 11 maja 2011 r., a nie w dniu 14 maja 2011 r. Fakt przyjęcia decyzji skarżąca potwierdziła bowiem własnoręcznym podpisem na zwrotnym pocztowym poświadczeniu odbioru przesyłki, na którym obok podpisu odbiorcy widnieje data doręczenia - 11 maja 2011 r. Taka sama data widnieje również obok podpisu doręczyciela.

W związku z powyższym należało przyjąć, że określony w art. 53 § 1 p.p.s.a. trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi rozpoczął bieg w dniu 11 maja 2011 r. i upłynął z dniem 10 czerwca 2011 r.

Pełnomocnik strony wniósł natomiast skargę w dniu 13 czerwca 2011 r., a więc po upływie ustawowego terminu przewidzianego dla dokonania tej czynności. Zauważyć nadto należy, iż przedmiotowa decyzja zawierała prawidłowe pouczenie o sposobie i terminie wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Stosownie z kolei do art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia i dlatego na podstawie tego przepisu orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.