Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721896

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 26 września 2019 r.
I SA/Gl 498/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agata Ćwik-Bury (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 26 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. H. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń, luty, maj, lipiec, sierpień, wrzesień, listopad i grudzień 2009 r. postanawia: odrzucić skargę. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją wskazaną w sentencji postanowienia Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach (dalej: organ odwoławczy) utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w K. (dalej: organ pierwszej instancji) z dnia (...) r. nr (...) określającą G. H. (dalej: skarżący, strona) kwoty podatku od towarów i usług podlegające wpłacie na konto urzędu skarbowego w związku z wykazaniem go na fakturach za miesiące styczeń, luty, maj, lipiec, sierpień, wrzesień, listopad i grudzień 2009 r.

Na powyższą decyzję z dnia (...) r. strona w dniu 13 lutego 2019 r. (data nadania) wniosła, za pośrednictwem organu, skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, składając jednocześnie wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o jej odrzucenie, ewentualnie oddalenie.

Jednocześnie w odrębnym piśmie procesowym z dnia (...) r. organ odwoławczy odniósł się w obszerny sposób do wniosku skarżącego o przywrócenie terminu. W tych ramach zaznaczył, że zaskarżoną decyzję doręczono prawidłowo skarżącemu w sposób zastępczy w dniu (...) r. (I awizo przesyłki w dniu (...) r., II awizo w dniu (...) r.), wysłana została ona również pod właściwy adres. Przesyłkę jako niepodjętą zwrócono nadawcy w dniu (...) r. a na przesyłce znajdują się wszystkie niezbędne adnotacje. Zdaniem organu odwoławczego skarżący nie podważył skutecznie prawidłowości doręczenia decyzji.

Postanowieniem z dnia 23 lipca 2019 r. Sąd odmówił skarżącemu przywrócenia terminu do wniesienia skargi a orzeczenie to uprawomocniło się z dniem 20 sierpnia 2019 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, dalej: p.p.s.a.), skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a. Zgodnie zaś z art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

Z analizy akt sprawy wynika, iż przesyłka zawierająca zaskarżoną decyzję doręczona została skarżącemu w sposób zastępczy w dniu (...) r. (pierwsze awizo przesyłki w dniu (...) r., drugie awizo w dniu (...) r.), zgodnie z trybem przewidzianym w art. 150 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm., dalej: O.p.). Na mocy tego przepisu, w razie niemożności doręczenia pisma w sposób wskazany w art. 148 § 1 lub art. 149 (tj. osobiście adresatowi w miejscu zamieszkania lub w miejscu pracy albo w przypadku nieobecności adresata w mieszkaniu za pokwitowaniem pełnoletniemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu) poczta przechowuje pismo przez okres 14 dni w swojej placówce pocztowej - w przypadku doręczania pisma przez pocztę (art. 150 § 1 pkt 1 O.p.). Adresata zawiadamia się dwukrotnie o pozostawaniu pisma w miejscu określonym w § 1. Powtórne zawiadomienie następuje w razie niepodjęcia pisma w terminie 7 dni (art. 150 § 1a O.p.). Zawiadomienie o pozostawaniu pisma w miejscu określonym w § 1 umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania adresata, jego biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe, bądź w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w § 1 (tj. 14 dni), a pismo pozostawia się w aktach sprawy (art. 150 § 2 O.p.).

W niniejszej sprawie skargę wniesiono (data nadania w urzędzie pocztowym) dopiero w dniu 13 lutego 2019 r., to jest po upływie przewidzianego prawem trzydziestodniowego terminu dla dokonania tej czynności, który upłynął bezskutecznie z dniem (...) maja 2018 r.

Zaznaczyć jednocześnie należy, iż uchybiony termin do wniesienia skargi nie został skarżącemu przywrócony.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, tj. wniesienie skargi z uchybieniem terminu, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.