Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1749658

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 29 czerwca 2015 r.
I SA/Gl 492/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożena Miliczek-Ciszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Prezydenta Miasta R. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego postanawia odrzucić skargę. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia (...) r. nr (...) Dyrektor Izby Skarbowej w K. (dalej: organ nadzoru) utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w K. z dnia (...) r. nr (...) w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego w oparciu o tytuł wykonawczy nr (...) obejmujący zaległość M. H. z tytułu opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w okresie 06/2014.

Postanowienie organu nadzoru doręczone zostało Prezydentowi Miasta R. (dalej także: skarżący) w dniu 10 marca 2015 r.

Na powyższe postanowienie Prezydent Miasta R. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Skarga nadana została w dniu 13 kwietnia 2015 r.

Odpowiadając na skargę, organ nadzoru wniósł o jej odrzucenie z uwagi na uchybienie terminu do wniesienia skargi, ewentualnie o oddalenie skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej: p.p.s.a., skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Z analizy akt sprawy wynika, iż przesyłka zawierająca zaskarżone postanowienie doręczona została skarżącemu w dniu 10 marca 2015 r. Trzydziestodniowy termin przewidziany do wniesienia skargi upłynął zatem z dniem 9 kwietnia 2015 r. Skargę wniesiono natomiast (data nadania) w dniu 13 kwietnia 2015 r., to jest po upływie terminu.

Ponieważ, zgodnie z art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia, na podstawie tego przepisu orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.