Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1749659

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 29 czerwca 2015 r.
I SA/Gl 486/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożena Miliczek-Ciszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r. postanawia odrzucić skargę. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

Dyrektor Izby Skarbowej w K. decyzją z dnia (...) r. nr (...) uchylił w całości decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w Z. z dnia (...) r. nr (...) ustalającą E. M. (dalej: skarżąca) wysokość przychodów nieznajdujących pokrycia w mieniu zgromadzonym przed poniesieniem wydatków lub zgromadzeniem mienia, pochodzącym z przychodów uprzednio opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania za 2008 r. w wysokości (...) zł oraz wysokość należnego zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 75% uzyskanego przychodu w kwocie (...) zł i orzekł nową wysokość tych przychodów, tj. (...) zł i nową wysokość należnego zryczałtowanego podatku dochodowego, tj. (...) zł.

Na powyższą decyzję Dyrektora Izby Skarbowej skarżąca wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę.

Na postawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 14 maja 2015 r. Sąd wezwał skarżącą do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 1742,00 zł, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłka zawierająca odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi, adresowana do skarżącej, doręczona została w dniu 22 maja 2015 r.

Należny wpis od skargi nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej: p.p.s.a., Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata - w tym przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod odpowiednim rygorem uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Z kolei stosownie do art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W rozpatrywanej sprawie termin przewidziany na uiszczenie wpisu od skargi upłynął skarżącej bezskutecznie z dniem 29 maja 2015 r., a to wobec doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu w dniu 22 maja 2015 r.

Z uwagi na nieuiszczenie wymaganego wpisu, należało zatem odrzucić skargę zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a., o czym orzeczono w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.