Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2904716

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 3 listopada 2011 r.
I SA/Gl 486/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Madej (spr.).

Sędziowie: NSA Przemysław Dumana, WSA Anna Tyszkiewicz-Ziętek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 listopada 2011 r. sprawy ze skargi Z.B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie opłaty targowej oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.