Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1729762

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 8 czerwca 2015 r.
I SA/Gl 471/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Tyszkiewicz-Ziętek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A w C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2013 r. postanawia odrzucić skargę. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją oznaczoną w sentencji niniejszego postanowienia Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję organu I instancji w sprawie określenia A w C. (dalej: "strona skarżąca") wysokości podatku od nieruchomości za 2013 r. w kwocie (...) zł.

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na powyższą decyzję wniosła strona skarżąca, reprezentowana przez pełnomocnika, będącego radcą prawnym.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 11 maja 2015 r. wezwano pełnomocnika strony skarżącej do usunięcia braku formalnego skargi na powyższą decyzję przez złożenie pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu strony skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi albo odpisu pełnomocnictwa z dnia 9 stycznia 2014 r. w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi. Ponadto na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 11 maja 2015 r. wezwano pełnomocnika strony skarżącej do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 127 zł. Wezwanie opatrzone zostało tym samym rygorem.

Przesyłka polecona z dnia 13 maja 2015 r., skierowana do pełnomocnika strony skarżącej i zawierająca m.in. wezwanie do usunięcia braku formalnego skargi oraz odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, została doręczona jej adresatowi w dniu 18 maja 2015 r.

Przy piśmie z dnia 25 maja 2015 r. pełnomocnik strony skarżącej złożył m.in. odpis pełnomocnictwa z dnia 9 stycznia 2014 r. Przesyłka zawierająca powyższe pismo wraz z odpisem pełnomocnictwa została nadana w dniu 25 maja 2015 r. za pośrednictwem operatora B S.A. i wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w dniu 28 maja 2015 r.

W dniu 25 maja 2015 r. uiszczono wpis od skargi w kwocie 127 zł.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 35 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej "p.p.s.a.") pełnomocnikiem strony może być adwokat lub radca prawny, a ponadto inny skarżący lub uczestnik postępowania, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia, a także inne osoby, jeżeli przewidują to przepisy szczególne. Zgodnie zaś z art. 37 § 1 p.p.s.a. pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa. W świetle z kolei art. 46 § 3 p.p.s.a. niedołączenie pełnomocnictwa należy traktować jako brak formalny pisma. Dlatego też wezwano pełnomocnika strony skarżącej, w trybie art. 49 p.p.s.a., do usunięcia tego braku w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Na podstawie bowiem tego przepisu, jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. W przypadku, gdy pismem tym jest skarga, niewykonanie w terminie wezwania do uzupełnienia jej braków obliguje sąd, zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., do jej odrzucenia.

Zaznaczyć w tym miejscu należy, że z dniem 1 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529). Na mocy art. 153 pkt 3 tej ustawy znowelizowany został przepis art. 83 § 3 p.p.s.a., który stanowi obecnie, że oddanie pisma w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w polskim urzędzie konsularnym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Natomiast zgodnie z art. 178 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, Poczta Polska S.A. pełni obowiązki operatora wyznaczonego w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie tej ustawy.

W świetle wyżej wskazanych regulacji prawnych nie budzi wątpliwości, że równoznaczne z wniesieniem pisma do sądu jest nadanie go w placówce Poczty Polskiej, która aktualnie - z mocy art. 178 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. -Prawo pocztowe - pełni obowiązki tzw. "operatora wyznaczonego" (por. postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego: z dnia 23 czerwca 2014 r., sygn. akt II OZ 603/14, z dnia 10 czerwca 2014 r., sygn. akt II OZ 571/14, z dnia 9 września 2014 r., sygn. akt II OZ 877/14, postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 23 lipca 2013 r., sygn. akt II SA/Łd 472/13, wszystkie publ. http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Przenosząc powyższe uwagi na grunt omawianej sprawy należy stwierdzić, że termin do usunięcia braku formalnego skargi, liczony od dnia doręczenia wezwania, czyli od dnia 18 maja 2015 r., upłynął z dniem 25 maja 2015 r. Wprawdzie pełnomocnik strony skarżącej nadał przesyłkę zawierającą odpis pełnomocnictwa w dniu 25 maja 2015 r., lecz uczynił to za pośrednictwem B S.A. Nadanie zaś przesyłki zawierającej pismo za pośrednictwem operatora, jakim jest B

S.A., nie może być uznane, jak wyżej wskazano, za równoznaczne z wniesieniem pisma do sądu, gdyż na dzień dzisiejszy B S.A. nie jest "operatorem wyznaczonym" w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe i nie był nim w dacie nadania przez pełnomocnika przesyłki zawierającej odpis pełnomocnictwa.

W związku z powyższym uznać należy, że w rozpatrywanej sprawie dniem usunięcia braku formalnego skargi jest dzień wpływu odpisu pełnomocnictwa do sądu (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 września 2014 r., sygn. akt I OZ 710/14, publ. LEX nr 1529093). Odpis pełnomocnictwa wpłynął do sądu w dniu 28 maja 2015 r., a więc już po upływie ustawowego terminu przewidzianego dla dokonania tej czynności Nie ulega zatem wątpliwości, że pełnomocnik strony skarżącej uchybił terminowi do uzupełnienia braku formalnego skargi, co musi za sobą pociągnąć negatywne konsekwencje dla strony, które to konsekwencje znieść może jedynie ewentualne przywrócenie terminu orzeczone na wniosek, który strona może wnieść.

Na marginesie zauważyć trzeba, że dla konstatacji takiej bez znaczenia pozostaje to, w jaki sposób strona ustosunkowała się do innego wezwania wystosowanego pod tym samym rygorem tj. wezwania dotyczącego wpisu od skargi.

W związku z powyższym skargę, jako dotkniętą brakiem formalnym, należało na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. odrzucić i dlatego na podstawie tego przepisu orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.