I SA/Gl 470/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2664602

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 maja 2019 r. I SA/Gl 470/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krzysztof Kandut.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K.I. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za 2013 rok postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) r. K.I. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za 2013 rok.

Zarządzeniem Zastępcy Przewodniczącego Wydziału III z dnia 2 kwietnia 2019 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie (...) - w terminie 7 dni, pod rygorem jej odrzucenia.

Przesyłka zawierająca wezwanie została przez doręczającego dwukrotnie awizowana, tj. 15 i 23 kwietnia 2019 r. Wezwanie nie zostało jednak podjęte przez skarżącego w terminie i dlatego Placówka Pocztowa zwróciła przesyłkę do tut. Sądu. Przesyłka została uznana za skutecznie doręczoną w trybie art. 73 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z upływem 29 kwietnia 2019 r.

W zakreślonym terminie, który upłynął z dniem 6 maja 2019 r. skarżący nie uiścili wpisu sądowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Natomiast zgodnie z art. 230 § 2 p.p.s.a. pismami, o których mowa w § 1, są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. Jednocześnie na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W przedmiotowej sprawie skarżący został prawidłowo wezwany do uiszczenia wpisu sądowego. Przesyłka zawierająca wezwanie, pomimo jej dwukrotnego awizowania, nie została przez skarżącego podjęta w terminie. W związku z czym należało uznać, na podstawie art. 73 p.p.s.a., że wezwanie zostało doręczone skarżącemu z upływem 29 kwietnia 2019 r. W zakreślonym terminie skarżący nie uiścili wpisu sądowego a zatem skarga obarczona jest brakiem fiskalnym, który uniemożliwia nadanie jej dalszego biegu.

W związku z powyższym, na mocy art. 220 § 3 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.