Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2817753

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 5 września 2016 r.
I SA/Gl 427/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Eugeniusz Christ.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 5 września 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. W., H. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r. postanawia

1. podjąć zawieszone postępowanie;

2. podjęte postępowanie prowadzić jedynie z udziałem E. W. jako skarżącej i następcy prawnym po zmarłym H. W.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.