Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1976468

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 8 lutego 2016 r.
I SA/Gl 418/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Kornacki (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. M. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia (...), nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych wobec złożenia przez pełnomocnika skarżącej skargi kasacyjnej z dnia 31 grudnia 2015 r. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 27 października 2015 r. postanawia odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 27 października 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił wyżej opisaną skargę M. M.

Odpis tego wyroku wraz z uzasadnieniem doręczono pełnomocnikowi skarżącej w dniu 1 grudnia 2015 r. wskutek wniosku uprzednio przez niego zgłoszonego.

Skargę kasacyjną od tego orzeczenia pełnomocnik skarżącej wysłał bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego w dniu 31 grudnia 2015 r.

Naczelny Sąd Administracyjny otrzymał tę skargę kasacyjną w dniu 5 stycznia 2016 r., a w dniu 7 stycznia 2016 r. (data nadania) przekazał ją Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna podlega odrzuceniu jako spóźniona.

Należy bowiem mieć na względzie, że stosownie do art. 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), następnie powoływanej w skrócie: p.p.s.a., skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Zgodnie natomiast z utrwalonym w orzecznictwie poglądem, skutek wniesienia skargi kasacyjnej, którą skierowano bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego, następuje w dacie jej nadania przez ten sąd na adres wojewódzkiego sądu administracyjnego, za którego pośrednictwem powinno nastąpić jej wniesienie (zob. np. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 grudnia 2015 r., sygn. akt I OZ 1613/15, z dnia 28 lipca 2015 r., sygn. akt II OZ 707/15, z dnia 29 stycznia 2015 r., sygn. akt II OZ 59/15, z dnia 23 lutego 2011 r., sygn. akt I OZ 118/11 oraz z dnia 20 maja 2009 r., sygn. akt I FZ 135/09, dostęp: http://orzeczenia.nsa.gov.pl). Nie ulega przy tym wątpliwości, iż w przypadku wpływu skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego po terminie do jej wniesienia, nie istnieje możliwość jej przekazania właściwemu wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu z zachowaniem tego terminu. Tymczasem sytuacja taka miała miejsce w niniejszej sprawie.

Odnotować bowiem trzeba, że skoro pełnomocnik skarżącej w dniu 1 grudnia 2015 r. otrzymał odpis wyroku z uzasadnieniem, to skargę kasacyjną od tego orzeczenia mógł wnieść najpóźniej w czwartek 31 grudnia 2015 r. Co prawda, wówczas taką skargę kasacyjną wysłał, niemniej jednak skierował ją bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego zamiast do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za którego pośrednictwem powinno nastąpić jej wniesienie. Naczelny Sąd Administracyjny otrzymał skargę kasacyjną w dniu 5 stycznia 2016 r., a więc po terminie do jej wniesienia, po czym w dniu 7 stycznia 2016 r. przekazał ją tutejszemu Sądowi.

Jak wynika z powyższego w rozpatrywanym przypadku skargę kasacyjną należało uznać za wniesioną w dniu 7 stycznia 2016 r., a więc po upływie terminu do dokonania tej czynności. Z tego względu konieczne stało się zastosowanie art. 178 p.p.s.a., zgodnie z którym wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.