Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1503460

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 1 września 2014 r.
I SA/Gl 324/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożena Pindel (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 1 września 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. G. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym w kwestii wniosku skarżącego z dnia 20 lipca 2014 r. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi postanawia odmówić przywrócenia terminu.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 28 maja 2014 r. doręczono skarżącemu E. G. odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 100 zł. Ponieważ skarżący nie ustosunkował się do tego wezwania, w dniu 23 czerwca 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odrzucił jego skargę.

Odpis tego postanowienia wraz z uzasadnieniem skarżący odebrał w placówce pocztowej w dniu 15 lipca 2014 r., choć zgodnie z art. 73 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), następnie powoływanej jako: p.p.s.a., skutek doręczenia tej przesyłki nastąpił w dniu 14 lipca 2014 r. (Wobec niezastania skarżącego przy próbie doręczenia tej przesyłki złożono ją bowiem w dniu 30 czerwca 2014 r. w placówce pocztowej, o czym dwukrotnie: tego samego dnia i powtórnie - w dniu 8 sierpnia 2014 r. zawiadomiono skarżącego poprzez pozostawienie stosownej informacji w jego oddawczej skrzynce pocztowej).

W dniu 21 lipca 2014 r. skarżący wniósł pismo z dnia 20 lipca 2014 r., w którym zawarł wniosek o przywrócenie terminu do wykonania wezwania do uiszczenia wpisu od skargi. W uzasadnieniu oznajmił, że nie dokonał w terminie tej czynności na skutek zaistnienia objawów zaburzenia, na które cierpi. Choroba ta, jak wyjaśnił, charakteryzuje się występowaniem stanów uniemożliwiających mu należyte pokierowanie swoim postępowaniem, gdyż w jednym momencie dokucza mu przeświadczenie o możności pokonania wszelkich trudności i zanika poczucie świadomości, a w innym - depresja, zaniki pamięci i brak koncentracji. Do wniosku załączył kopię zaświadczenia lekarskiego z dnia 6 maja 2014 r., które potwierdza nasilenie objawów schorzenia i konieczność modyfikacji leczenia farmakologicznego z przewidywanym dwumiesięcznym okresem rekonwalescencji. Równocześnie uiścił kwotę należną tytułem wpisu od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Stosownie do art. 85 p.p.s.a. czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Jeżeli jednak strona nie dokonała tej czynności w terminie bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi jego przywrócenie na podstawie art. 86 § 1 zd. 1 p.p.s.a. Zgodnie zaś z art. 87 § 1, 2 i 4 p.p.s.a. pismo z takim wnioskiem wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Należy w nim uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu i równocześnie dokonać czynności, której nie dokonano w tym terminie.

Odniesienie powyższego do niniejszej sprawy wymaga stwierdzenia, że ostatni z wyżej wskazanych warunków został spełniony: wszak kwotę należną tytułem wpisu od skargi skarżący uiścił w dniu, w którym wystąpił o przywrócenie terminu do dokonania tej czynności. Nie ulega także wątpliwości, że wniosek ten złożył w terminie, ponieważ uczynił to w szóstym dniu od dnia, kiedy odebrał odpis postanowienia o odrzuceniu skargi, z którego uzasadnienia mógł się dowiedzieć, że terminowi uchybił.

Rozpatrywany wniosek nie zasługuje jednak na uwzględnienie, gdyż skarżący nie uprawdopodobnił okoliczności wskazujących na brak winy w uchybieniu terminu. Dostrzec bowiem należy, że jego oświadczenie o niemożności dokonania czynności wskutek nasilenia objawów choroby, na którą cierpi, pozostaje w sprzeczności z faktami zaistniałymi w innych równolegle toczących się postępowaniach sądowoadministracyjnych, w których bierze on udział. Z analizy akt tych spraw wynika, że we wskazanym okresie leczenia, trwającym od dnia wystawienia zaświadczenia lekarskiego, podejmował on czynności procesowe, np. w dniu 27 maja 2014 r. w sprawie o sygn. akt I SA/Gl 141/14 wystąpił z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy, a w dniu 1 lipca 2014 r. do spraw o sygn. akt III SA/47/14 oraz III SA/Gl 344/14 wniósł zażalenia. Co jednakże szczególnie istotne, w sprawie o sygn. akt III SA/Gl 1544/13 w dniu 31 maja 2014 r. złożył pismo zawierające prośbę o odroczenie terminu rozprawy. Nastąpiło to zatem w terminie do wykonania wezwania do uiszczenia wpisu od skargi w niniejszej sprawie. Nie jest przy tym obojętne, że zarówno zawiadomienie o terminie rozprawy w sprawie o sygn. akt III SA/Gl 1544/13, jak i wezwanie do uiszczenia wpisu od skargi w niniejszej sprawie skarżący otrzymał tego samego dnia, a mianowicie w dniu 28 maja 2014 r.

W świetle powyższego twierdzenie skarżącego, jakoby nasilenie schorzenia, na które bez wątpienia cierpi, stanowiło przyczynę niewykonania przez niego wezwania do uiszczenia wpisu od skargi w niniejszej sprawie, uznać należy za niewystarczające do uwzględnienia rozpatrywanego wniosku. Bez wątpienia bowiem nie stanowiło ono przeszkody do podejmowania czynności procesowych w innych sprawach, a w szczególności złożenia wspomnianego wniosku o odroczenie terminu rozprawy.

Z tego powodu należało oddalić badany wniosek skarżącego, co uczyniono na podstawie art. 86 § 1 zd. 2 p.p.s.a., w myśl którego postanowienie o przywróceniu terminu albo odmowie jego przywrócenia może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.