Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2802034

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 26 października 2017 r.
I SA/Gl 320/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Teresa Randak.

Sędziowie WSA: Agata Ćwik-Bury (spr.), Dorota Kozłowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 26 października 2017 r. sprawy ze skargi B. Ś. na postanowienie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.