Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2059103

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 6 czerwca 2016 r.
I SA/Gl 301/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Eugeniusz Christ (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. K. na uchwałę Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 1 grudnia 2015 r. nr XIV/89/2015 w przedmiocie opłaty targowej postanawia: odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 9 maja 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odrzucił skargę K. K. na oznaczoną w sentencji niniejszego postanowienia uchwałę Rady Miejskiej w Żarkach.

Odpis powyższego postanowienia wraz z pouczeniem o możliwości jego zaskarżenia skargą kasacyjną oraz o sposobie i terminie wniesienia tegoż środka zaskarżenia został doręczony skarżącemu w dniu 23 maja 2016 r.

W piśmie z dnia 27 maja 2016 r. skarżący wniósł osobistą skargę kasacyjną od postanowienia z dnia 9 maja 2016 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna, jako że sporządzona osobiście przez skarżącego, podlega odrzuceniu.

Zgodnie bowiem z art. 175 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej "p.p.s.a.", skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, w sprawach obowiązków podatkowych - przez doradcę podatkowego, a w sprawach własności przemysłowej - przez rzecznika patentowego. Wymóg ten nie obowiązuje jedynie wtedy, gdy skargę kasacyjną sporządza sędzia, notariusz, prokurator, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo jeżeli skargę kasacyjną wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich.

W rozpatrywanej sprawie skarżący - pomimo prawidłowego pouczenia w tym zakresie - złożył osobiście sporządzoną i podpisaną skargę kasacyjną, nie wskazując jednocześnie, iż należy do kręgu osób, których z mocy powołanego wyżej przepisu nie obejmuje wymóg sporządzenia tejże skargi przez adwokata lub radcę prawnego.

Mając na względzie powyższe wskazać przyjdzie, że sporządzona osobiście przez K. K. skarga kasacyjna z dnia 27 maja 2016 r. od postanowienia z dnia 9 maja 2016 r., nie spełnia wymogu określonego w przywołanym art. 175 § 1 p.p.s.a. i z tego powodu podlega odrzuceniu jako niedopuszczalna.

Wobec powyższego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach - działając na podstawie art. 178 p.p.s.a., zgodnie z którym wojewódzki sąd administracyjny odrzuca skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak też skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym - orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.