Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2884242

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 20 listopada 2012 r.
I SA/Gl 240/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Przemysław Dumana (spr.).

Sędziowie WSA: Bożena Miliczek-Ciszewska, Teresa Randak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 listopada 2012 r. sprawy ze skargi A. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku od spadków i darowizn oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.