Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 989317

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 2 marca 2009 r.
I SA/Gl 156/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Wolf-Mendecka (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A Sp. z o.o. w Z. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie kompensaty wzajemnych zobowiązań postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Na podstawie zarządzenia Zastępcy Przewodniczącego Wydziału z dnia 15 stycznia 2009 r., po prawomocnym zakończeniu postępowania w przedmiocie przyznania stronie skarżącej prawa pomocy, ponownie wezwano ją do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie (...) zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłka zawierająca powyższe wezwanie doręczona została w dniu 2 lutego 2009 r.

Wpis od skargi do chwili obecnej nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Taka sytuacja miała miejsce w rozpatrywanej sprawie, gdyż termin wyznaczony przez Sąd do uiszczenia wpisu upłynął bezskutecznie z dniem 9 lutego 2009 r.

W związku z powyższym na podstawie art. 220 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.