I SA/Gl 1297/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2427214

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 22 stycznia 2018 r. I SA/Gl 1297/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Tyszkiewicz-Ziętek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2016 r. postanawia odrzucić skargę WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

J. K., reprezentowany przez pełnomocnika w osobie adwokata, wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B., oznaczoną w sentencji postanowienia, w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2016 r.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I z dnia 29 listopada 2017 r. Sąd wezwał pełnomocnika skarżącego do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez złożenie pełnomocnictwa do działania w imieniu skarżącego przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub sądami administracyjnymi w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia (art. 58 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369) zw. dalej "p.p.s.a.". Jednocześnie został on wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 500 zł, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

Powyższe zarządzenia zostały doręczone pełnomocnikowi skarżącego w dniu 11 grudnia 2017 r.

Brak formalny skargi nie został uzupełniony, a należny wpis od skargi nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 57 § 1 p.p.s.a., skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym.

Stosownie do art. 49 § 1 p.p.s.a., jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania (a w przypadku skargi pod rygorem jej odrzucenia), chyba że ustawa stanowi inaczej. Natomiast zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę postanowieniem, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.

Jednocześnie zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a., Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata - w tym przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod odpowiednim rygorem uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Z kolei stosownie do art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Mając powyższe na względzie oraz fakt, że do skargi nie zostało złożone pełnomocnictwo do działania w imieniu skarżącego przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub sądami administracyjnymi, a nadto wpis od skargi nie został uiszczony, na podstawie zarządzeń Przewodniczącego Wydziału I z dnia 29 listopada 2017 r. Sąd wezwał pełnomocnika skarżącego do uzupełnienia powyższego braku formalnego i fiskalnego w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

W rozpatrywanej sprawie przesyłka zawierająca odpis powyższych zarządzeń została doręczona pełnomocnikowi skarżącego w dniu 11 grudnia 2017 r. W związku z tym, termin przewidziany na uzupełnienie braku formalnego skargi i uiszczenie wpisu od skargi upłynął bezskutecznie skarżącemu z dniem 18 grudnia 2017 r.

Z uwagi na nieuzupełnienie braków formalnych oraz nieuiszczenie wymaganego wpisu, należało zatem odrzucić skargę zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 i art. 220 § 3 p.p.s.a., o czym orzeczono w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.