Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2900146

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 23 sierpnia 2011 r.
I SA/Gl 128/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Przemysław Dumana.

Sędziowie WSA: Beata Kozicka, Teresa Randak (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 sierpnia 2011 r. sprawy ze skargi A w S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku leśnego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.