I SA/Gl 1247/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2698636

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 4 czerwca 2019 r. I SA/Gl 1247/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożena Pindel.

Sędziowie WSA: Beata Machcińska (spr.), Bożena Suleja-Klimczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 4 czerwca 2019 r. sprawy ze skargi A. S. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia (...) nr (...) w przedmiocie zaliczenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2017 r. na poczet zaległości w zryczałtowanym podatku dochodowym za 2003 r. z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości oddala skargę

Uzasadnienie faktyczne

Przedmiotem Skargi A. S. (dalej "skarżąca" lub "podatniczka") jest postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach (dalej "organ odwoławczy") wydane w przedmiocie zaliczenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2017 r. na poczet zaległości w zryczałtowanym podatku dochodowym za 2003 r.

Stan sprawy przedstawia się następująco:

1. Decyzją z dnia (...) Naczelnik (...) Urzędu Skarbowego w G. określił skarżącej wysokość zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym za 2003 r. z tytułu odpłatnego zbycia (sprzedaży) działki zabudowanej obiektem biurowo-magazynowym w kwocie (...) zł.

2. W związku z zaległością w zryczałtowanym podatku dochodowym za 2003 r., wynikającą z ww. decyzji, wystawiono w dniu (...) tytuł wykonawczy numer (...), którego odpis doręczono skarżącej w dniu (...) (odbiór pokwitował mąż skarżącej W. S.).

3. W dniu 25 kwietnia 2018 r. skarżąca złożyła zeznanie roczne PIT-37 za 2017 r., w którym wykazała kwotę nadpłaty w wysokości (...) zł.

4. Naczelnik (...) Urzędu Skarbowego w G. (dalej "organ pierwszej instancji") postanowieniem z dnia (...) (znak: (...)), wydanym na podstawie art. 216, art. 73 § 2 pkt 1, 76 § 1, art. 76a, art. 51, art. 53 § 1 i 4, art. 70 § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm. dalej "Ordynacja podatkowa" lub "o.p."), wykazaną przez skarżącą nadpłatę zaliczył na poczet zaległości podatkowej wynikającej z ww. decyzji z dnia (...), tj. na poczet należności głównej kwotę (...) zł oraz na odsetki za zwłokę kwotę (...) zł.

5. W zażaleniu na ww. postanowienie, pełnomocnik skarżącej - jej mąż W. S., zarzucił rażące naruszenie prawa.

6. Organ odwoławczy postanowieniem z dnia (...) (nr (...)), wydanym na podstawie art. 233 § 1 pkt 1, art. 76 § 1 i art. 73 § 2 pkt 1 oraz art. 51 § 1 i art. 53 § 1 i § 4 o.p., utrzymał w mocy postanowienie organu pierwszej instancji z dnia (...).

Organ odwoławczy stwierdził, iż zobowiązanie podatkowe skarżącej w zryczałtowanym podatku dochodowym za 2003 r. nie uległo przedawnieniu, gdyż z akt sprawy wynika, że zaległość ta została objęta postępowaniem egzekucyjnym, a środki egzekucyjne zostały skutecznie zastosowane w dniach: (...) (zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego w A), (...) (zajęcie wynagrodzenia skarżącej w B spółce w z o.o. w G.) i (...) (zajęcie wynagrodzenia skarżącej w B spółce w z o.o. w G.). Organ odwoławczy wskazał również, że na dzień wydania przez organ pierwszej instancji postanowienia, tj. na dzień (...) pozostaje do zapłaty zaległość w kwocie (...) zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.

Organ odwoławczy powołał adekwatne w sprawie przepisy ordynacji podatkowej (art. 76 § 1, art. 73 § 2 pkt 1, art. 76a § 2 pkt 1, art. 51 § 1) i wyjaśnił, że w rozpatrywanej sprawie termin zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia (sprzedaży) przez skarżącą działki zabudowanej obiektem biurowo-magazynowym podatku upływał w dniu 30 maja 2005 r., zatem organ podatkowy pierwszej instancji prawidłowo naliczył odsetki z tytułu zaległości w tym podatku od dnia następnego po upływie terminu płatności podatku, tj. od dnia 31 maja 2005 r. do dnia zaliczenia nadpłaty na zaległość, tj. 25 kwietnia 2018 r.

Organ odwoławczy podniósł, iż postanowienie organu podatkowego ma charakter deklaratoryjny, co oznacza, że nadpłata podlega zaliczeniu na poczet zaległości podatkowej z dniem jej dokonania, a wydane postanowienie jedynie odzwierciedla i potwierdza dokonanie czynności materialno-technicznej, polegającej na rozliczeniu dokonanej przez podatnika nadpłaty na poczet zaległości podatkowych, według zasad określonych w Ordynacji podatkowej.

7. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, skarżąca, reprezentowana przez pełnomocnika - męża W. S., zarzuciła, iż postanowienie organu odwoławczego rażąca narusza prawo i wniosła o jego uchylenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Skarga nie jest zasadna.

Okolicznością bezsporną jest, że Naczelnik (...) Urzędu Skarbowego w G. decyzją z dnia (...) określił skarżącej zobowiązanie podatkowe w zryczałtowanym podatku dochodowym za 2003 r. z tytułu odpłatnego zbycia (sprzedaży) działki zabudowanej obiektem biurowo-magazynowym w wysokości (...) zł. Również bezsporne jest, że podatniczka w dniu 3 kwietnia 2017 r. złożyła zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (PIT - 37) za 2017 r., w którym wykazała nadpłatę w kwocie (...) zł.

Stosownie do art. 70 § 1 o.p. zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności. Jednak analiza akt sprawy potwierdza stanowisko organu, że zobowiązanie skarżącej w zryczałtowanym podatku dochodowym za 2003 r., objęte ostateczną decyzją z dnia (...), nie uległo przedawnieniu. Bieg terminu przedawnienia został przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym skarżąca została zawiadomiona, a po przerwaniu biegu terminu przedawnienia zaczął biec na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny (art. 70 § 4 o.p.). Dodać w tym miejscu trzeba, iż przepis art. 70 § 4 o.p. umożliwia wielokrotne przerywanie biegu terminu przedawnienia (zob. wyrok NSA z dnia 13 lipca 2009 r., sygn. akt I FSK 476/08). Z akt sprawy wynika, iż zawiadomieniem z dnia (...) organ podatkowy dokonał zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego w A, które doręczono skarżącej w dniu (...) (zawiadomienie odebrał W. S.), a dłużnikowi zajętej wierzytelności w dniu (...). Protokołem z dnia (...) poborca skarbowy dokonał zajęcia ruchomości skarżącej; protokół odebrał pełnomocnik skarżącej W.S. Dalej, zawiadomieniem z dnia (...) dokonano zajęcia wynagrodzenia skarżącej w B spółka z o.o., które doręczono skarżącej w dniu (...) (zawiadomienie odebrał W. S.), a spółce B w dniu (...). Z kolei zawiadomieniem z dnia (...) organ zajął wynagrodzenie skarżącej w spółce B spółka z o.o. w G.; zawiadomienie to doręczono skarżącej w dniu (...), a spółce B w dniu (...).

Zatem środki egzekucyjne zostały skutecznie zastosowane w dniach: (...), (...) i (...).

Zgodnie z art. 51 § 1 oraz art. 53 § 1 o.p. podatek niezapłacony w terminie płatności jest zaległością podatkową, od której nalicza się odsetki za zwłokę. Odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego (art. 53 § 4 o.p.).

W sprawie, termin zapłaty zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym za 2003 r. z tytułu odpłatnego zbycia (sprzedaży) działki zabudowanej obiektem biurowo-magazynowym upłynął w dniu 30 maja 2005 r., dlatego organ podatkowy prawidłowo naliczył odsetki od dnia następnego po upływie terminu płatności podatku, tj. od dnia 31 maja 2005 r. do dnia rozliczenia nadpłaty na zaległość, tj. 25 kwietnia 2018 r., uwzględniając przerwę w ich naliczaniu.

W myśl art. 76 § 1 o.p., nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Z kolei zgodnie z art. 76a § 1 o.p., w sprawach zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie. Natomiast art. 55 § 2 tej ustawy stanowi, że jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim, w dniu wpłaty, pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę.

Wyjaśnić przy tym należy, że zaliczenie nadpłaty podatku na poczet zaległości jest czynnością materialnotechniczną, a postanowienie, o którym mowa w art. 76a § 1 o.p., jest warunkiem formalnym zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych (zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 maja 2007 r. sygn. akt III SA/Wa 513/07, Lex nr 347709). Stanowi ono także dla podatnika informację o sposobie zaliczenia, co umożliwia mu kontrolę prawidłowości tej czynności, w tym przez zainicjowanie postępowania zażaleniowego (zob. wyrok NSA z dnia 14 grudnia 2017 r. sygn. akt II FSK 3077/15, Lex nr 2415050). Dokonując zaliczenia nadpłaty podatku na poczet zaległości podatkowych, organ podatkowy nie jest uprawniony do weryfikacji prawidłowości złożonych przez podatnika deklaracji, jak również rozstrzygnięć określających wysokość zobowiązań.

Skoro zatem zobowiązanie skarżącej w zryczałtowanym podatku dochodowym za 2003 r. nie uległo przedawnieniu i stanowi zaległość podatkową, a skarżąca w złożonym zeznaniu podatkowym za 2017 r. wykazała nadpłatę, organ podatkowy zobowiązany był z urzędu zaliczyć ją na poczet zaległości podatkowej skarżącej wraz z odsetkami za zwłokę. Przepis art. 76 § 1 o.p jest jasny, nie budzi żadnych wątpliwości interpretacyjnych i zawiera nakaz zaliczenia z urzędu nadpłaty na poczet zaległości podatkowej, nie dając organowi podatkowemu żadnego wyboru. Organ w przypadku zaistnienia nadpłaty, jeśli tylko podatnik ma zaległości podatkowe, musi ją zaliczyć na ich poczet.

Mając na uwadze powyższe, Sąd stwierdził legalność zaskarżonego postanowienia oraz postanowienia organu pierwszej instancji i w oparciu o art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) oddalił skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.