Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1675631

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 4 maja 2015 r.
I SA/Gl 1164/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożena Pindel (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 4 maja 2015 r. sprawy ze skargi R. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną decyzją z dnia (...), nr (...) Dyrektor Izby Skarbowej w K. utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w K. z dnia (...), nr (...) określającą skarżącemu R. S. zobowiązanie w podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości (...) zł od umowy pożyczki zawartej w dniu 20 marca 2004 r. z D. C.

W dniu 29 sierpnia 2013 r. Przewodniczący Wydziału I w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach zarządził wezwanie skarżącego do uiszczenia (...) zł tytułem wpisu od skargi w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi.

W odpowiedzi skarżący wniósł zażalenie na to zarządzenie i wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, jednakże Naczelny Sąd Administracyjny zażalenie to oddalił (zob. postanowienie z dnia 18 grudnia 2013 r., sygn. akt II FZ 938/13), a następnie oddalił zażalenie, jakie skarżący wniósł na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 14 kwietnia 2014 r. o odmowie przyznania mu prawa pomocy (zob. postanowienie z dnia 14 lipca 2014 r., sygn. akt II FZ 710/14).

Z tego względu w dniu 21 lipca 2014 r. Przewodniczący Wydziału I w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach wydał zarządzenie o wezwaniu skarżącego do wykonania prawomocnego zarządzenia z dnia 29 sierpnia 2013 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi, a to w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie to doręczono skarżącemu w dniu 1 sierpnia 2014 r. i dotychczas nie zostało wykonane.

W tym miejscu odnotowania wymaga, że w dniu 13 kwietnia 2015 r. w sprawie o sygn. akt II FZ 255/15 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie skarżącego na postanowienie z dnia 6 listopada 2014 r. o odrzuceniu zażalenia, jakie skarżący wniósł na zarządzenie z dnia 23 września 2014 r. o pozostawieniu bez rozpoznania jego wniosku z dnia 8 sierpnia 2014 r. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu jako nieopłacona.

Należy bowiem mieć na względzie, że zgodnie z art. 230 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), następnie powoływanej jako: p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, w tym od skargi, pobiera się wpis. Z kolei na podstawie art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania (a jeżeli pismem tym jest skarga - jej odrzucenia) uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania.

Odniesienie powyższego do niniejszej sprawy prowadzi do konkluzji, że skoro wezwanie do wykonania w terminie siedmiu dni zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi doręczono skarżącemu w dniu 1 sierpnia 2014 r., to kwota należna tym tytułem powinna zostać zapłacona najpóźniej w piątek 8 sierpnia 2014 r. Ponieważ termin ten upłynął skarżącemu bezskutecznie i nie został mu przywrócony, należało zastosować art. 220 § 3 p.p.s.a. Przepis ten stanowi bowiem, że skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.