Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2994010

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 7 lutego 2018 r.
I SA/Gl 1085/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Eugeniusz Christ.

Sędziowie WSA: Agata Ćwik-Bury (spr.), Dorota Kozłowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 lutego 2018 r. sprawy ze skargi M. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia (...) nr (...) w przedmiocie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.