Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2884343

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 21 listopada 2012 r.
I SA/Gd 936/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Irena Wesołowska.

Sędziowie: NSA Małgorzata Gorzeń (spr.), WSA Ewa Wojtynowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 7 listopada 2012 r. sprawy ze skargi "A" S.A. z siedzibą w G. na postanowienie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2012 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji dotyczącej podatku akcyzowego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.