Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2016102

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 5 kwietnia 2016 r.
I SA/Gd 863/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Zdzienicka-Wiśniewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 5 kwietnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia R. B. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 2 lutego 2016 r. sygn. akt I SA/Gd 863/15 odmawiające wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 23 marca 2015 r. nr (...) w przedmiocie określenia przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego oraz dokonania zabezpieczenia na majątku podatnika postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

R. B. (dalej jako "Skarżący") w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 23 marca 2015 r. w przedmiocie określenia przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego oraz dokonania zabezpieczenia na majątku podatnika zawarł wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Postanowieniem z dnia 2 lutego 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

W uzasadnieniu Sąd uznał, że Skarżący nie wykazał w żaden sposób swojej sytuacji materialnej pozwalającej na ocenę, czy wykonanie zaskarżonej decyzji spowoduje niebezpieczeństwo wyrządzenia Skarżącemu znacznej szkody lub trudne do odwrócenia skutki.

Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru dołączonego do akt sprawy (karta 74) wynika, że odpis postanowienia z uzasadnieniem oraz pouczeniem o prawie i trybie wniesienia zażalenia doręczono Skarżącemu w dniu 10 lutego 2016 r.

Pismem datowanym na dzień 18 lutego 2016 r., nadanym w urzędzie pocztowym w dniu 17 lutego 2016 r. (data stempla pocztowego) Skarżący wniósł zażalenie na postanowienie tut. Sądu z dnia 2 lutego 2016 r.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I z dnia 26 lutego 2016 r. wezwano Skarżącego do usunięcia braków formalnych zażalenia poprzez podpisanie zażalenia oraz jego odpisu w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Odpis zarządzenia doręczono Skarżącemu w dniu 15 marca 2016 r. (potwierdzenie odbioru - karta 84).

W zakreślonym terminie tj. w dniu 22 marca 2016 r. Skarżący nadesłał podpisane zażalenie oraz niepodpisany odpis zażalenia na ww. postanowienie Sądu z dnia 2 lutego 2016 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 194 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", zażalenie, oprócz dodatkowych warunków, powinno przede wszystkim czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym. Takie wymagania przewidziane zostały w Rozdziale 1 Działu III ww. ustawy. I tak zgodnie z art. 47 § 1 p.p.s.a., do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika. Jak natomiast stanowi art. 47 § 2 p.p.s.a., odpisami w rozumieniu § 1 mogą być także uwierzytelnione fotokopie bądź uwierzytelnione wydruki poczty elektronicznej.

Z art. 49 § 1 p.p.s.a. wynika, że w wypadku, gdy pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Zgodnie z art. 178 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. Do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej (art. 197 § 2 p.p.s.a.).

Zatem w przypadku zażalenia, jeżeli strona w wyznaczonym terminie nie uzupełni jego braków, to zgodnie z art. 178 w zw. z art. 197 § 2 powołanej ustawy wojewódzki sąd administracyjny odrzuci je na posiedzeniu niejawnym.

W rozpatrywanej sprawie Skarżący został wezwany do uzupełnienia braku formalnego zażalenia z dnia 18 lutego 2016 r. poprzez podpisanie zażalenia oraz jego odpisu.

W odpowiedzi na wezwanie Sądu Skarżący nadesłał podpisane zażalenie, natomiast nie podpisał odpisu tego zażalenia, wobec czego nie może ono zostać uznane za odpis złożonego zażalenia w rozumieniu art. 47 p.p.s.a.

Przepis ten wyraźnie stanowi, co należy rozumieć przez odpis pisma. Istotą odpisu jest odwzorowanie w dowolnej technice pełnej treści składanego pisma. Bez względu na to, czy jest to egzemplarz pisma zgodny z układem graficznym oryginału (fotokopia, wydruk komputerowy), czy też osobno sporządzony dokument, zawsze niezbędne jest poświadczenie pełnej zgodności jego treści z oryginałem. Osoba poświadczająca przyjmuje wtedy odpowiedzialność za zgodność pisma z oryginałem.

Za takim poglądem przemawia art. 47 § 2 p.p.s.a., który mówiąc o przykładowych odpisach (fotokopiach i wydrukach poczty elektronicznej) wymaga ich uwierzytelnienia.

W niniejszej sprawie, Sąd wezwał Skarżącego do uzupełnienia braku formalnego poprzez nadesłanie podpisanego zażalenia oraz jego odpisu, celem nadania mu formy wymaganej przez art. 47 p.p.s.a., tymczasem Skarżący przedłożył jedynie podpisany egzemplarz zażalenia natomiast nie przedłożył podpisanego odpisu tego zażalenia.

Wobec powyższego Sąd uznał, że Skarżący nie wypełnił obowiązku wynikającego z art. 47 § 1 p.p.s.a., bowiem w odpowiedzi na wezwanie Sądu nie podpisał odpisu zażalenia jak i nie nadesłał odpisu podpisanego zażalenia.

Zażalenie zatem nie mogło otrzymać prawidłowego biegu, co skutkuje jego odrzuceniem na podstawie 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku na podstawie 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. orzekł, jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.