Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2585878

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 28 listopada 2018 r.
I SA/Gd 767/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Tomaszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z.S. na pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 30 maja 2018 r., nr (...) w przedmiocie przekazania odwołania organowi odwoławczemu postanawia odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 3 października 2018 r. w sprawie o sygn. akt I SA/Gd 767/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302), dalej p.p.s.a., odrzucił skargę Z.S. na pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 30 maja 2018 r. w przedmiocie przekazania odwołania organowi odwoławczemu.

W dniu 15 października 2018 r. doręczono skarżącemu odpis ww. postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o prawie i sposobie złożenia skargi kasacyjnej, w tym obowiązującym przy jej sporządzaniu tzw. "przymusie adwokackim".

W dniu 6 listopada 2018 r. skarżący złożył pismo zatytułowane "kasacja nie jest tu potrzebna", które ze względu na treść uznane zostało za skargę kasacyjną. Pismo to skarżący sporządził osobiście.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Od wydanego na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 p.p.s.a. postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o odrzuceniu skargi przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, co wynika z art. 173 p.p.s.a.

Z kolei przepis art. 175 § 1 p.p.s.a. stanowi, że skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, z zastrzeżeniem § 2 i 3.

Przepisu § 1 nie stosuje się, gdy skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem, albo gdy skargę kasacyjną wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka (art. 175 § 2 p.p.s.a.). Jak zaś wynika z § 3 art. 175 p.p.s.a. skarga kasacyjna może być sporządzona przez doradcę podatkowego - w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami; rzecznika patentowego - w sprawach własności przemysłowej.

W niniejszej sprawie skarżący osobiście sporządził skargę kasacyjną, natomiast z akt sprawy nie wynika, aby był on podmiotem uprawnionym do osobistego jej sporządzenia, wymienionym w art. 175 § 2 i 3 p.p.s.a.

Zgodnie z art. 178 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Sporządzenie skargi kasacyjnej osobiście w sytuacji, gdy ustawa wymaga sporządzenia jej przez osoby wskazane w art. 175 p.p.s.a., nie jest brakiem formalnym, który mógłby zostać uzupełniony na wezwanie Sądu, jest to bowiem brak materialny skutkujący odrzuceniem skargi kasacyjnej jako niedopuszczalnej (por.m.in. postanowienie NSA z 18 czerwca 2010 r., II OZ 571/10, www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

Mając na względzie przedstawione powyżej okoliczności Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, na podstawie art. 178 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.