Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1729900

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 3 czerwca 2015 r.
I SA/Gd 710/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Wojtynowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" Sp. z o.o. SKA z siedzibą w G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 24 lutego 2015 r., znak sprawy (...) w przedmiocie odmowy naliczenia i wypłacenia oprocentowania od nadpłaty postanawia:

1.

odrzucić skargę,

2.

zwrócić stronie skarżącej 500 zł (pięćset złotych) tytułem uiszczonego wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca Spółka, reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na ww. decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 24 lutego 2015 r., w przedmiocie odmowy naliczenia i wypłacenia oprocentowania od nadpłaty.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału Sądu z dnia 5 maja 2015 r. skarżąca została wezwana do złożenia dokumentu wykazującego umocowanie do wniesienia skargi i określającego sposób reprezentacji strony skarżącej (KRS, statut...) zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., dalej jako "p.p.s.a."), z pouczeniem, że nieuczynienie zadość wezwaniu w terminie 7 dni od doręczenia pisma skutkować będzie odrzuceniem skargi.

Przesyłka zawierająca powyższe pismo, została doręczona stronie skarżącej w dniu 12 maja 2015 r.

Przy piśmie z dnia 19 maja 2015 r. (data nadania) pełnomocnik Spółki przesłał m.in. dwie potwierdzone na zgodność z oryginałem kserokopie odpisu KRS "A" Sp. z o.o. SKA.

Z przedłożonego odpisu Dział 2 Rubryka 1 (sposób reprezentacji) wynika, że prawo do reprezentowania Spółki przysługuje Komplementariuszowi reprezentowanemu przez jego Zarząd zgodnie z zasadą reprezentacji, że w przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentacji, składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnionych jest: 1) dwóch członków Zarządu działających łącznie, 2) członek Zarządu działający z prokurentem.

Z Działu 2 Podrubryka 1 (dane komplementariuszy reprezentujących Spółkę), wynika, że Komplementariuszem Spółki jest "B" Sp. z o.o.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Obowiązkiem przedstawiciela lub organu osoby prawnej albo osoby uprawnionej do działania w imieniu osoby prawnej jest wykazanie swojego umocowania dokumentem przy pierwszej czynności w postępowaniu, stosownie do przepisów art. 28 i 29 p.p.s.a. Do dokumentów tych zalicza się m.in. odpis pełny lub odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1203), a od dnia 1 stycznia 2012 r. także pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru, o którym mowa w art. 4 ust. 4aa tej ustawy, względnie uchwały odpowiednich organów osoby prawnej podjętych w trybie określonym przepisami Kodeksu spółek handlowych. Zakres danych, które zawierają odpisy pełne i odpisy aktualne z Krajowego Rejestru Sądowego określa § 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego i wydawania kopii dokumentów z katalogu, a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz cech wydruków umożliwiających ich weryfikację z danymi w Rejestrze (Dz. U. Nr 297, poz. 1760). Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów w rejestrze pod danym numerem KRS, dokonanych od chwili pierwszego wpisu, a odpis aktualny (podobnie jak samodzielnie pobrany wydruk komputerowy) zawiera tylko aktualną treść wpisów w rejestrze pod danym numerem KRS.

Jeżeli osoba prawna działa przez pełnomocnika to jego obowiązkiem jest dołączenie do akt sprawy pełnomocnictwa z podpisem mocodawcy lub wierzytelny jego odpis (art. 37 § 1 p.p.s.a.), ale też dokumentów wykazujących umocowanie do działania osób udzielających mu tego pełnomocnictwa w imieniu osoby prawnej (jego organu uprawnionego do reprezentowania osoby prawnej). Konieczne jest wykazanie, że osoby udzielające takiego pełnomocnictwa były uprawnione do działania w imieniu mocodawcy (organu osoby prawnej) w dniu udzielania umocowania a nie tylko w dacie wniesienia skargi.

Wymienione dokumenty stanowią wymogi formalne pisma (skargi) w postępowaniu sądowym, które podlegają uzupełnieniu w trybie art. 49 § 1 p.p.s.a. Ich nieuzupełnienie obliguje Sąd do odrzucenia skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Skierowanie do pełnomocnika skarżącej wezwania do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez złożenie dokumentu wykazującego umocowanie do wniesienia skargi i określającego sposób reprezentacji strony skarżącej (KRS, statut), podyktowane było koniecznością ustalenia osób uprawnionych do reprezentowania skarżącej Spółki. Jak wynika natomiast z przedłożonego wydruku aktualnego z KRS dla strony skarżącej z dnia 5 maja 2015 r. (k. 38), prawo do reprezentowania "A" Sp. z o.o. SKA przysługuje Komplementariuszowi "B" Sp. z o.o., która działa poprzez osoby upoważnione do jej reprezentacji. Określenie sposobu reprezentacji komplementariusza poprzez zawarcie ww. odesłania nie zawierało wskazania nazwisk osób, które pełnią określone funkcje w tej Spółce. Nie było zatem możliwe ustalenie, czy osobą uprawnioną do reprezentowania strony skarżącej były podpisane na przedłożonym pełnomocnictwie z dnia 8 lipca 2014 r. osoby.

W celu ustalenia, czy osoby te były uprawnione do samodzielnego reprezentowania Komplementariusza Spółki w dacie udzielenia pełnomocnictwa konieczne było więc przedłożenie przez pełnomocnika odpisu pełnego z KRS dla "B" Sp. z o.o. (komplementariusza skarżącej Spółki).

Wskazanego odpisu KRS strona nie przedłożyła. Przy piśmie z dnia 19 maja 2015 r., mimo wymienienia w załącznikach, że nadesłano odpis pełny KRS Spółki oraz Komplementariusza, pełnomocnik przesłał dwa odpisy KRS skarżącej Spółki.

Tym samym pełnomocnik strony skarżącej nie wywiązał się z nałożonego na niego obowiązku i nie uzupełnił braku formalnego skargi w zakresie dokumentu wykazującego umocowanie do działania w imieniu Spółki. Brak ten uniemożliwił Sądowi ustalenie osób uprawnionych do reprezentowania strony skarżącej, który to brak uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu.

Z podanych względów, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji. O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Odnośnie kosztów postępowania Sąd wyjaśnia, że w sprawie wpis od skargi wynosił 500 zł. Strona skarżąca w dniu 5 marca 2015 r. dokonała przelewu kwoty 200 zł, a następnie w dniu 18 maja 2015 r. 300 zł i 19 maja 2015 r. kolejnych 300 zł. Nadpłacony wpis w wysokości 300 zł został skarżącej zwrócony na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 25 maja 2015 r. W związku z powyższym w pkt 2 sentencji orzeczono o zwrocie 500 zł tytułem uiszczonego wpisu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.