Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2835432

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 19 sierpnia 2015 r.
I SA/Gd 684/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zbigniew Romała.

Sędziowie: NSA Małgorzata Gorzeń, WSA Ewa Wojtynowska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 19 sierpnia 2015 r. sprawy ze skargi I.D. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 23 lutego 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji ostatecznej oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.