Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1729859

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 10 czerwca 2015 r.
I SA/Gd 622/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Zdzienicka-Wiśniewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. M. i M. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 18 lutego 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Państwo M. M. i M. M. zaskarżyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 18 lutego 2015 r. utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 18 lipca 2014 r. określającą zobowiązanie podatkowe w podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2.723 zł i odmawiającą stwierdzenia nadpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2.723 zł z tytułu zawartej w dniu 13 listopada 2013 r. umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży.

W piśmie procesowym z dnia 14 kwietnia 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej wniósł o umorzenie postępowania skargowego w niniejszej sprawie, wskazując, że w dniu 14 kwietnia 2015 r., działając m.in. na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przez sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - określanej dalej jako p.p.s.a.), wydał decyzję uwzględniającą skargę w całości i uchylającą rozstrzygnięcie organu I i II instancji oraz stwierdził nadpłatę w kwocie 2.723 zł.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 12 maja 2015 r. wezwano skarżących do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego od skargi w wysokości 500 zł, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis zarządzenia został doręczony skarżącym w dniu 27 maja 2015 r.

Skarżący w piśmie datowanym na dzień 28 maja 2015 r. wskazali, że w związku z wydaniem przez Dyrektora Izby Skarbowej decyzji z dnia 14 kwietnia 2015 r. i wyeliminowaniem z obrotu prawnego decyzji z dnia 18 lutego 2015 r. cofają złożoną skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony wpis, podlega odrzuceniu przez sąd. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym (art. 58 § 3 powołanej ustawy).

W niniejszej sprawie termin do uiszczenia wpisu upływał w dniu 3 czerwca 2015 r. Pomimo upływu terminu skarżący nie uiścili wpisu (dowód: notatka urzędowa sporządzona przez księgowego tut. Sądu w dniu 9 czerwca 2015 r. - k. 24 akt sądowych).

Z tych też przyczyn Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku na podstawie art. 220 § 3 w związku z art. 58 § 3 wskazanej ustawy orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.