Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001806

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 11 lipca 2018 r.
I SA/Gd 553/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zbigniew Romała.

Sędziowie WSA: Janina Guść, Irena Wesołowska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 11 lipca 2018 r. sprawy ze skargi A w na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w z dnia 23 kwietnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.