Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1549106

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 3 grudnia 2014 r.
I SA/Gd 459/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Gorzeń.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi M.G. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 11 marca 2014 r. Nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego za listopad i grudzień 2008 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

M.G. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 11 marca 2014 r. w przedmiocie podatku akcyzowego za listopad i grudzień 2008 r.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 15 maja 2014 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 2000 zł, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Wnioskiem z dnia 28 maja 2014 r. skarżący zwrócił się o przyznanie prawa pomocy obejmujące zwolnienie od kosztów sądowych.

Postanowieniem z dnia 14 sierpnia 2014 r. referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku odmówił wnioskodawcy przyznania prawa pomocy. Skarżący nie skorzystał z przysługującego mu prawa zaskarżenia powyższego postanowienia.

W związku z powyższym zarządzeniem z dnia 17 października 2014 r. wezwano skarżącego do wykonania prawomocnego zarządzenia z dnia 15 maja 2014 r. w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu od skargi, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Z powodu nieobecności adresata przesyłka zawierająca powyższe wezwanie została awizowana dwukrotnie: po raz pierwszy w dniu 27 października 2014 r. i po raz drugi w dniu 4 listopada 2014 r. Następnie przesyłka ta została zwrócona do nadawcy w dniu 13 listopada 2014 r. (k. 58).

Skarżący nie uiścił wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Stosownie do art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270), zwanej dalej p.p.s.a., skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd.

W związku z tym, że wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy nie został uwzględniony, skarżący został wezwany do wykonania prawomocnego zarządzenia z dnia 15 maja 2014 r. i uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 2000 zł w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Wezwanie to zostało skutecznie doręczone skarżącemu w trybie art. 73 p.p.s.a. z dniem 10 listopada 2014 r., a więc z upływem ostatniego dnia 14-dniowego okresu pozostawienia pisma w placówce pocztowej, liczonego od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej (art. 73 § 4 ww. ustawy). Termin do uiszczenia wpisu sądowego upłynął bezskutecznie z dniem 17 listopada 2014 r.

Biorąc powyższe pod uwagę, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, na podstawie art. 220 § 3 cytowanej ustawy, odrzucił skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.