I SA/Gd 1734/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2778069

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 11 grudnia 2019 r. I SA/Gd 1734/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Elżbieta Rischka.

Sędziowie: NSA Małgorzata Gorzeń (spr.), WSA Irena Wesołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 11 grudnia 2019 r. sprawy ze skargi "A" Sp. z o.o. z siedzibą w Ch. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 29 lipca 2019 r., nr (...) w przedmiocie klasyfikacji taryfowej towaru oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną decyzją z dnia 29 lipca 2019 r. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej (dalej jako "Dyrektor IAS"), działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.) - dalej jako "O.p., art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2019 r. poz. 1169), art. 56 ust. 1, ust. 2 i art. 57 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.Urz.UE.L nr 269 z 2013 r. z późn. zm.), art. 3 ust. 1 i ust. 2, art. 5 ust. 1 i ust. 2, art. 12 rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2658/87 z 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.Urz.UE.L 256 z 1987 r. z późn. zm.), art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1821 z dnia 6 października 2016 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.Urz.UE.L 294 z dnia 28 października 2016 r.), po rozpatrzeniu odwołania A Spółki z o.o., dalej jako "Skarżąca" lub "Spółka" od decyzji Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego (dalej jako "Naczelnik UCS") z dnia 23 listopada 2018 r., w przedmiocie klasyfikacji taryfowej towaru oraz określenia kwoty długu celnego, uchylił zaskarżoną decyzję w części dotyczącej klasyfikacji taryfowej towaru w postaci zaworu turbosprężarki (Actuator) do kodu TARIC 8411 99 00 99 i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy; określił klasyfikację taryfową towaru ujętego w pozycji 2 zgłoszenia celnego (...) z dnia 28 sierpnia 2017 r. w postaci zaworu turbosprężarki - do kodu TARIC 8411 99 00 80; w pozostałej części utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy.

Rozstrzygnięcie zapadło na podstawie następującego stanu faktycznego sprawy:

W dniu 28 sierpnia 2017 r. B Sp. z o.o., działając jako przedstawiciel bezpośredni Skarżącej przedstawiła uzupełniające zgłoszenie celne (...) dotyczące części do turbosprężarek jednostopniowych - ujętych w 3 pozycjach SAD, zakupionych w Chinach według faktury handlowej z dnia 10 czerwca 2017 r.

Importowane towary opisane jako wirniki turbosprężarki (shafi & wheel) i korpusy (obudowy turbiny turbine housing) zaklasyfikowano do kodu TARIC 8414 90 00 90, obejmującego: "pompy powietrzne lub próżniowe, sprężarki i wentylatory powietrza lub innych gazów; okapy wentylacyjne lub recyrkulacyjne z wbudowanym wentylatorem, nawet z filtrami; części; pozostałe". Stawka erga omnes przyporządkowana do tego kodu to 2,2%. Zawory (Actuator) zaklasyfikowano do kodu TARIC 8481 80 99 90, obejmującego: "krany, kurki, zawory i podobna armatura do rur, płaszczy kotłów, zbiorników, kadzi lub tym podobnych, włączając zawory redukcyjne i zawory sterowane termostatycznie; pozostała armatura; pozostałe; pozostałe; pozostałe". Stawka erga omnes przyporządkowana do tego kodu to 2,2%.

W okresie od 8 września 2017 r. do 16 października 2017 r. funkcjonariusze Urzędu Celno-Skarbowego przeprowadzili w Spółce kontrolę, stwierdzając m.in. nieprawidłową klasyfikację ww. towarów. Na podstawie dokonanych ustaleń sporządzono Protokół Kontroli z dnia 16 października 2017 r.

W dniu 23 listopada 2018 r. Naczelnik UCS wydał decyzję, w której orzekł o klasyfikacji taryfowej towaru w postaci wirnika turbiny (shaft & wheel) i zaworu turbosprężarki (Actuator), obudowy turbiny (Turbine housing) - do kodu TARIC 8411 99 00 99 ze stawką celną erga omnes 4,1%; orzekł o zaksięgowaniu wymaganej kwoty należności celnych (A00) w wysokości 480 zł.

Po rozpatrzeniu wniesionego przez Skarżącą odwołania, decyzją z dnia 29 lipca 2019 r. Dyrektor IAS uchylił zaskarżoną decyzję w części dotyczącej klasyfikacji taryfowej towaru w postaci zaworu turbosprężarki (Actuator) - do kodu TARIC 8411 99 00 99 i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy; określił klasyfikację taryfową zaworu turbosprężarki do kodu TARIC 8411 99 00 80; w pozostałej części utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy.

Uzasadniając swoje stanowisko Dyrektor IAS zauważył, że kwestią sporną w niniejszym postępowaniu jest to, czy w oparciu o obowiązujące reguły klasyfikacyjne, towary w postaci wirnika i obudowy turbin mogą być klasyfikowane, jak wnosi Strona do kodu TARIC 8414 90 00 90, czy też powinny być klasyfikowane, jak orzekł organ celny pierwszej instancji do kodu TARIC 8411 99 00 99.

Zdaniem organu, importowane towary stanowią część wykorzystywaną w turbinie spalinowej. Biorąc pod uwagę treść reguły 1 i 6 Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz not wyjaśniających do pozycji 8411, jak również fakt, że importowane produkty to części turbiny spalinowej, przedmiotowe towary winny zostać zaklasyfikowane do kodu obejmującego części urządzeń ujętych w tej pozycji, tj. do kodu CN 8411 99 00 jako części turbin gazowych.

Dyrektor nie podzielił stanowiska Spółki co do tego, że sprowadzone wirniki mieszczą się w opisie kodu 8414 90 00 70. Jak zauważył organ, ww. kod nie obowiązywał w dacie zgłoszenia celnego i obejmuje zgodnie z Notami wyjaśniającymi do Nomenklatury Scalonej do podpozycji 8414 90 00 wyłącznie części do spalinowych turbosprężarek doładowujących do silników spalinowych. Natomiast przedmiot postępowania stanowi towar w postaci wirnika turbiny posiadający promieniowo ułożone łopatki i wałek wykorzystywany w turbinie spalinowej turbosprężarki. W myśl ww. Not wyjaśniających do Nomenklatury Scalonej do podpozycji 8414 90 00: części turbin spalinowych wykorzystywane w spalinowych turbosprężarkach doładowujących klasyfikowane są do pozycji 8411, jako części turbiny gazowej bez komory spalania. Wobec powyższego, zdaniem Dyrektora, Naczelnik w wydanej przez siebie decyzji prawidłowo orzekł o klasyfikacji towaru w postaci wirników turbin i obudowy turbiny do kodu TARIC 8411 99 00 99.

Uzasadniając rozstrzygnięcie w zakresie uchylenia decyzji organu I instancji i orzeczenia co do istoty sprawy przez określenie prawidłowej klasyfikacji taryfowej towaru w postaci zaworu turbosprężarki, Dyrektor IAS stwierdził, że właściwy kod TARIC dla tego towaru to 8411 99 00 80, który obejmuje siłowniki do turbosprężarki jednostopniowej (...), a nie 8411 99 00 99, jak uznał organ pierwszej instancji. Zmiana klasyfikacji towarowej na poziomie 9 i 10 cyfry nie ma wpływu na wysokość stawki celnej dla ww. towarów i na kwotę należności celnych.

Dyrektor IAS nie znalazł podstaw do stwierdzenia, że w postępowaniu prowadzonym przez organ pierwszej instancji doszło do naruszenia wskazywanych przez Spółkę przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie gromadzenia i oceny materiału dowodowego.

W skardze wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Spółka wniosła o uchylenie decyzji organów obu instancji i zasądzenie kosztów postępowania sądowego według norm przepisanych.

Zaskarżonej decyzji Skarżąca zarzuciła naruszenie:

1) art. 48 UKC poprzez błędne przeprowadzenie kontroli po zwolnieniu towarów w wyniku której uznano, iż Strona błędnie kwalifikowała importowane części do turbosprężarek jednostopniowych co skutkowało ponownym określeniem długu celnego;

2) art. 85 UKC poprzez błędne określenie należności celnych przywozowych w wyniku niezasadnej zmiany kodu CN importowanych części,

3) naruszenie reguł 1 i 6 Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2658/87 i uwagi 2 (b) do sekcji XVI Wspólnej Taryfy Celnej w związku z brzmieniem kodów 8414 90 00 90 oraz 8411 99 00 99 poprzez błędną, niezasadną zmianę kodu CN importowanych wirników, obudów turbiny;

4) naruszenie reguł 1 i 6 Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2658/87 i uwagi 2 (b) do sekcji XVI Wspólnej Taryfy Celnej w związku z brzmieniem kodów 8481 80 99 90 oraz 8411 99 00 80 poprzez błędną, niezasadną zmianę kodu CN importowanych zaworów;

5) art. 180, art. 181, art. 187 § 1, art. 191 O.p. poprzez dowolną ocenę zgromadzonego materiału dowodowego oraz zaniechanie jego pełnego zgromadzenia, jak również poprzez niedokładne wyjaśnienie stanu faktycznego i niewyjaśnienie okoliczności faktycznych mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, co w konsekwencji doprowadziło do błędnego ustalenia stanu faktycznego, polegającego niezasadnej zmianie kodu CN zaimportowanych części do turbosprężarek jednostopniowych a w konsekwencji ponowne określenie kwoty długu celnego.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor IAS wniósł o jej oddalenie, podtrzymując dotychczasowe stanowisko w sprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie, albowiem zaskarżona decyzja wbrew wywodom skargi odpowiada prawu.

Na wstępie rozważań należy wskazać, że zgodnie z art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2107) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem.

Z kolei przepis art. 3 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm. - dalej jako "p.p.s.a.") stanowi, że kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na decyzje administracyjne.

W wyniku takiej kontroli decyzja może zostać uchylona w razie stwierdzenia, że naruszono przepisy prawa materialnego w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy lub doszło do takiego naruszenia przepisów prawa procesowego, które mogłoby w istotny sposób wpłynąć na wynik sprawy, ewentualnie w razie wystąpienia okoliczności mogących być podstawą wznowienia postępowania (art. 145 § 1 pkt 1 lit. a, b i c p.p.s.a.).

Z przepisu art. 134 § 1 p.p.s.a. wynika z kolei, że Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Wykładnia powołanego wyżej przepisu wskazuje, że Sąd ma prawo ale i obowiązek dokonania oceny zgodności z prawem zaskarżonego aktu administracyjnego, nawet wówczas, gdy dany zarzut nie został w skardze podniesiony.

Badając rozpoznawaną sprawę w tak zakreślonej kognicji, Sąd nie dopatrzył się naruszeń prawa, które skutkowały koniecznością wyeliminowania z obrotu prawnego zaskarżonej decyzji.

Spór w przedmiotowej sprawie dotyczył oceny prawidłowości klasyfikacji taryfowej importowanych przez Spółkę towarów w postaci wirników, obudów turbin oraz siłowników (zaworów do turbosprężarki). W ocenie Skarżącej wirniki turbin i obudowy turbin powinny być klasyfikowane do kodu 8414 90 00 90, natomiast siłowniki do kodu 8481 80 99 90 przewidzianego dla zaworów. Organy celne stanęły natomiast na stanowisku, że importowane przez Skarżącą towary stanowią części turbiny gazowej bez komory spalania stanowiącej część turbosprężarki i dlatego należy je klasyfikować do kodu 8411. W ocenie Sądu w sporze tym rację należy przyznać organom celnym.

W niniejszej sprawie, w dacie przyjęcia przez organ celny zgłoszenia celnego, obowiązywało rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/1754 z dnia 6 października 2015 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.Urz.UE.L 290 z 31 października 2013 r.). Załącznik I niniejszego rozporządzenia składa się z trzech części: Przepisów Wstępnych, Tabeli Stawek Celnych oraz Załączników Taryfowych. Tabelę Stawek Celnych poprzedzają Przepisy Wstępne, wśród których znajdują się między innymi Ogólne Reguły Interpretacji Nomenklatury Scalonej (ORINIS), które stosuje się dla celów prawnych klasyfikacji taryfowej.

W zakresie klasyfikowania towarów będących przedmiotem sporu należy w pierwszym rzędzie odwołać się (co prawidłowo uczynił organ celny) do treści reguły 1 ORINS, wedle której klasyfikację ustala się zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji lub działów oraz zgodnie z kolejnymi regułami ORINS, o ile nie są one sprzeczne z treścią powyższych pozycji lub uwag. Oznacza to, że brzmienie pozycji i wszystkich uwag do sekcji i działów z nimi związanych jest najważniejsze, tzn. ma znaczenie podstawowe przy ustalaniu klasyfikacji. Z kolei w myśl reguły 6 ORINS na poziomie podpozycji obowiązują analogiczne zasady z uwzględnieniem, że tylko podpozycje na tym samym poziomie mogą być porównywane.

W rozpoznawanej sprawie nie budzi wątpliwości klasyfikacja spornych towarów do działu 84 Wspólnej Taryfy Celnej mieszczącego się w Sekcji XVI, obejmującego reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne; ich części.

Pozycja 8414 obejmuje: pompy powietrzne lub próżniowe, sprężarki i wentylatory powietrza lub innych gazów; okapy wentylacyjne lub recyrkulacyjne z wbudowanym wentylatorem, nawet z filtrami.

W Notach Wyjaśniających do Systemu Zharmonizowanego do pozycji 8414 wskazano, że pozycja 8414 wyklucza (a) turbiny spalinowe (pozycja 8411). W zakresie klasyfikacji części wyjaśniono, że z zastrzeżeniem postanowień ogólnych dotyczących klasyfikacji części (patrz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do sekcji XVI), części towarów objętych niniejszą pozycją są również do niej klasyfikowane (np. korpusy pomp lub sprężarek, łopatki, wirniki lub śmigła, skrzydełka i tłoki).

Według Not Wyjaśniających do Nomenklatury Scalonej podpozycja 8414 80 11 obejmuje spalinowe jednostopniowe turbosprężarki doładowujące dla tłokowych silników spalinowych, w których są one stosowane do sprężania powietrza atmosferycznego potrzebnego do spalania, aby zwiększyć ich moc użyteczną.

Z kolei w Notach Wyjaśniających do Nomenklatury Scalonej do podpozycji 8414 90 00 Części: wskazano, że obejmuje ona także części do spalinowych turbosprężarek doładowujących do silników spalinowych. Natomiast części turbin spalinowych wykorzystywane w spalinowych turbosprężarkach doładowujących klasyfikowane są do pozycji 8411, jako części turbiny gazowej bez komory spalania.

Pozycja 8411 obejmuje silniki turboodrzutowe, turbośmigłowe oraz inne turbiny gazowe. Zgodnie z Notami Wyjaśniającymi do Systemu Zharmonizowanego pozycja ta obejmuje w szczególności inne turbiny gazowe. Noty Wyjaśniające wskazują dalej, że istnieją dwa podstawowe rodzaje turbin gazowych:

a) Turbiny gazowe z jednym wałem napędowym, na którym są zamontowane sprężarka i turbina. Turbina dostarcza energii niezbędnej do rotacji sprężarki i napędzania maszyn za pośrednictwem sprzęgła. Tego rodzaju turbiny najczęściej są stosowane w instalacjach, w których jest niezbędne utrzymywanie stałej prędkości, m.in. w siłowniach elektrycznych.

b) Turbiny gazowe z dwoma wałami, w których to turbinach sprężarka, układ spalania i turbina sprężarki umieszczone są na jednym wale, jako jeden układ, nazywany generatorem gazu, natomiast druga turbina osadzona jest na oddzielnym wale. (...)

Do grupy tej należą także inne turbiny gazowe bez komory spalania, zawierające sam kadłub i wirnik, wykorzystujące energię gazów dostarczanych przez inne maszyny lub urządzenia (np. wytwornice gazu, silniki wysokoprężne, bezkorbowe generatory gazu) oraz turbiny na sprężone powietrze lub inny gaz.

Z zastrzeżeniem postanowień ogólnych dotyczących klasyfikacji części (Uwagi ogólne Not wyjaśniających do sekcji XVI), części silników i urządzeń napędowych ujętych w niniejszej pozycji są również klasyfikowane do tej pozycji (m.in. wirniki turbin gazowych, komory spalania oraz wentylatory silników turboodrzutowych, regulatory dopływu paliwa, dysze paliwowe, części silników turboodrzutowych (np. pierścienie kadłuba z łopatkami lub bez, koła i tarcze wirnikowe turbin, ze skrzydełkami lub bez, łopatki i skrzydełka), regulatory ilości paliwa wtryskiwacze).

Zgodnie z powołanymi powyżej Notami Wyjaśniającymi do Nomenklatury Scalonej części turbin spalinowych należy klasyfikować do pozycji 8411, jako części turbin gazowych bez komory spalania. Turbosprężarki jednostopniowe napędzane są przez turbinę spalinową. Turbina spalinowa zgodnie z powyższymi zasadami klasyfikacyjnymi taryfikowana jest do pozycji 8411 (wykluczenie zawarte w Notach Wyjaśniających do pozycji 8414), a tym samym części tej turbiny spalinowej powinny znaleźć się również w tej pozycji.

Należy mieć na uwadze, że pozycja 8411 oprócz turbin gazowych zawiera w sobie również turbiny inne niż klasyczne turbiny gazowe, tj. turbiny bez komory spalania (turbiny spalinowe). W związku z tym części do takiej właśnie turbiny spalinowej powinny być klasyfikowane do pozycji 8411, a nie do pozycji 8414.

W ocenie Sądu powyższe prowadzi do wniosku, że turbosprężarki jedno i wielostopniowe są objęte pozycją 8414 Wspólnej Taryfy Celnej. Pozycją tą objęte zostały także części sprężarek, w tym korpusy sprężarek, łopatki, wirniki sprężarek również tych zamontowanych w turbosprężarkach samochodowych. Niemniej jednak zgodnie z Notą wykluczającą pozycja 8414 nie obejmuje turbin spalinowych, dla których wskazano jako właściwą pozycję 8411. Zatem nie obejmuje ona także turbin spalinowych montowanych w turbosprężarkach samochodowych, a tym samym elementów stanowiących części tej turbiny spalinowej. Sprężarka sama w sobie zgodnie z regułą 1 ORINS jest klasyfikowana do pozycji 8414, natomiast turbina spalinowa na podstawie Noty Wyjaśniającej do Nomenklatury Scalonej z tej pozycji została wyłączona i sklasyfikowana do pozycji 8411. Dlatego też części sprężarek zgodnie z uwagą 2b do sekcji XVI winny być klasyfikowane do kodu 8414. Natomiast części turbin spalinowych wykorzystywane w spalinowych turbosprężarkach doładowujących są klasyfikowane do pozycji obejmującej turbiny spalinowe tj. pozycji 8411 (Noty do pozycji 8414 90 00).

Prawidłowo organ odwoławczy zwrócił uwagę, że przy klasyfikacji taryfowej przedmiotowych towarów istotne znaczenie ma rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1035/2014 z dnia 25 września 2014 dotyczącego klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej (Dz. U. L.297). W rozporządzeniu tym Komisja UE zaklasyfikowała towar opisany jako wirnik turbiny ze stopu na bazie niklu, posiadający promieniowo ułożone łopatki i centralny otwór do umieszczenia na wałku turbosprężarki spalinowej. Wirnik jest komponentem turbiny, która przetwarza energię spalin przychodzących z silnika w ruch obrotowy do napędzania wirnika sprężarki turbosprężarki - do pozycji 8411 99 00 Wspólnej Taryfy Celnej. Odwołując się do treści Not Wyjaśniających do Systemu Zharmonizowanego do pozycji 8414 oraz do Not Wyjaśniających do Nomenklatury scalonej do pozycji 8414 90 00 wykluczono klasyfikację do pozycji 8414 części, jako części sprężarek, ponieważ wirnik turbiny jest częścią nadającą się do wykorzystania wyłącznie lub głównie w turbinie spalinowej objętej pozycją 8411. Zatem, wirnik turbiny jak i obudowę turbiny należy klasyfikować do kodu CN 8411 99 00 jako części turbin spalinowych.

Jeżeli chodzi natomiast o klasyfikację zaworów (siłowników turbosprężarki), to należy mieć na względzie, że stanowią one element całego zespołu tj. sprężarki i turbiny. Jak wynika z protokołu oględzin, stanowią one część wykorzystywaną w turbinie spalinowej, a zatem winny być klasyfikowane, podobnie jak wirnik, tak jak turbina spalinowa do kodu 8411. Prawidłowo zatem organy zakwestionowały wskazany przez stronę w zgłoszeniu celnym kod 8481, gdyż obejmuje on krany, kurki, zawory i podobną armaturę do rur, płaszczy kotłów, zbiorników, kadzi lub tym podobnych, włączając zawory redukcyjne i zawory sterowane termostatycznie. Organ odwoławczy także w tym zakresie dobrze zastosował reguły 1 i 6 ORINS wskazując, że z brzmienia pozycji 8411 99 00 80 wynika, iż obejmuje siłowniki do turbosprężarki jednostopniowej.

Zdaniem Sądu, w oparciu o zebrany materiał dowodowy i wskazane regulacje prawne organ prawidłowo uznał, że wirnik, obudowa oraz zawór turbiny są komponentami turbiny spalinowej, klasyfikowanymi do kodu 8411 99 00 - wirnik i obudowa oraz 8411 99 00 80 - zawór/siłownik.

Sąd zwrócił uwagę, że Skarżąca przywołała treść decyzji Dyrektora IAS w Warszawie z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie Wiążącej Informacji Taryfowej, w której wirniki zaklasyfikowano do kodu 8414 90 00 90. Wydanie powyższej decyzji nie mogło mieć jednak wpływu na treść rozstrzygnięcia organów celnych i nie mogło prowadzić do uchylenia zaskarżonej decyzji.

Przypomnieć należy, że zgodnie z art. 33 ust. 1 u.k.c. organy celne, na wniosek, wydają decyzję w sprawie wiążącej informacji taryfowej ("decyzję WIT"), lub decyzję w sprawie wiążącej informacji o pochodzeniu ("decyzję WIP"). Decyzja WIT lub decyzja WIP wiąże jedynie w zakresie klasyfikacji taryfowej lub ustalania pochodzenia towarów:

a) organy celne w stosunku do posiadacza decyzji jedynie w odniesieniu do towarów, dla których formalności celne zostały zakończone po dniu, w którym decyzja staje się skuteczna;

b) posiadacza decyzji, w stosunku do organów celnych, ze skutkiem od dnia, w którym powiadomienie o decyzji zostanie mu doręczone lub zostanie uznane za doręczone.

Decyzja WIT lub decyzja WIP są ważne przez okres trzech lat od dnia, w którym stały się skuteczne. Do celów stosowania decyzji WIT, w kontekście konkretnej procedury celnej, posiadacz decyzji musi być w stanie udowodnić, że zgłoszone towary odpowiadają pod każdym względem towarom określonym w decyzji (art. 33 ust. 2, 3 i 4 u.k.c.). W świetle tego jasno sformułowanego przepisu, wiążąca informacja taryfowa zobowiązuje organy celne wobec osoby, na którą wystawiono informację jedynie w zakresie klasyfikacji taryfowej towaru. Wiążąca Informacja Taryfowa (WIT) zobowiązuje organy celne jedynie w odniesieniu do towarów, dla których formalności celne zostały dokonane po dniu, w którym informacja została przez nie wydana.

Skoro w rozpoznanej sprawie Wiążąca Informacja Taryfowa wydana została 2 lipca 2018 r., a zatem po dokonaniu formalności celnych (zgłoszenie celne w sprawie nastąpiło 28 sierpnia 2017 r.), to nie do przyjęcia jest taka interpretacja przepisów u.k.c., że w przypadku, gdy dla określonego towaru strona posiadała WIT od określonego dnia, to znajduje ona zastosowanie do wszystkich wcześniejszych zgłoszeń celnych tego samego towaru.

W ocenie Sądu, skoro zgłoszenie celne dotyczyło wirnika (tak Skarżąca określiła towar w zgłoszeniu), który został przedstawiony w załączniku do rozporządzenia nr 1035/2014, jako wirnik turbiny, to przyjęta przez organ klasyfikacja wirnika do kodu CN 8411 99 00 jest prawidłowa.

Argument Skarżącej wskazujący na to, że w rozporządzeniu Komisji Europejskiej błędnie dodano w załączniku grafikę przedstawiającą koło kompresji, a nie wirnik turbosprężarki nie ma wpływu na rozstrzygnięcie sprawy, albowiem przedmiotem złożonego zgłoszenia był wirnik.

Sąd nie znajduje również podstaw do uwzględnienia zarzutu naruszenia art. 48 u.k.c. poprzez błędne przeprowadzenie kontroli i nieprawidłowe uznanie, że sporny towar został błędnie kwalifikowany do odprawy celnej. Istotne znaczenie ma kontrola przeprowadzona w Spółce, w wyniku której ustalono rodzaj importowanych towarów i sporządzono dokumentację fotograficzną towarów. Spółka nie wnosiła w tej mierze żadnych zastrzeżeń, a w toku postępowania nie przedłożyła dowodów podważających wyniki kontroli. W związku z powyższym niezasadny jest także zarzut naruszenia art. 85 u.k.c. poprzez błędne określenie kwoty należności celnych przywozowych w wyniku zmiany kodu CN importowanych towarów.

Sąd za niezasadny uznaje także sformułowany przez stronę zarzut naruszenia przepisów art. 180, art. 181, art. 187 § 1 i art. 191 O.p., poprzez dowolną ocenę zgromadzonego materiału dowodowego oraz zaniechanie jego zgromadzenia, jak również niewyjaśnienie okoliczności faktycznych mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy są niezasadne. Akta sprawy wskazują, że materiał dowodowy zgromadzony w kontrolowanym postępowaniu był kompletny i pozwolił na dokonanie prawidłowego ustalenia stanu faktycznego. Skarżącej zapewniono czynny udział w postępowaniu, a argumentacja przedstawiona w uzasadnieniu zaskarżonych decyzji, w obowiązującym stanie faktycznym i prawnym, jest wyczerpująca i przekonująca. Organy obu instancji dysponowały wystarczającymi dowodami w sprawie i na tej podstawie dokonały prawidłowej klasyfikacji towaru, nie uchybiając przy tym zasadom przeprowadzonego postępowania.

Odmienna ocena ustalonego stanu faktycznego nie dowodzi, że organy prowadziły postępowanie z naruszaniem zasady praworządności. Nałożony na organy celne obowiązek działania w granicach prawa nie oznacza, że są one obowiązane interpretować fakty jedynie w sposób zadowalający dla podatnika, a więc w sposób zbieżny z jego stanowiskiem. Strona ma prawo do własnego subiektywnego przekonania o zasadności jej zarzutów, jednakże przekonanie to nie musi mieć odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach prawnych i ich wykładni (por. wyrok NSA z dnia 7 lipca 2016 r., I FSK 178/15).

Mając na względzie wszystkie przedstawione powyżej okoliczności Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, na podstawie art. 151 p.p.s.a. oddalił skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.