Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1609920

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 26 czerwca 2013 r.
I SA/Gd 173/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Wojtynowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia G. B. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 6 grudnia 2012 r. o odrzuceniu zażalenia w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 4 grudnia 2009 r., sygn. akt (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od maja do grudnia 2004 r. postanawia: odrzucić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 6 grudnia 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odrzucił zażalenie G. B. na postanowienie tegoż Sądu z dnia 7 sierpnia 2012 r. o odrzuceniu zażalenia.

Pismem z dnia 7 stycznia 2013 r. skarżący wniósł zażalenie na ww. postanowienie wraz z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy.

Zarządzeniem z dnia 11 stycznia 2013 r., wezwano skarżącego do uzupełnienia braków formalnych zażalenia z dnia 7 stycznia 2013 r. poprzez złożenie odpisu podpisanego zażalenia, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia pod rygorem odrzucenia zażalenia. Wezwanie to zostało wysłane do skarżącego w dniu 14 stycznia 2013 r. i awizowane dwukrotnie 15 i 23 stycznia 2013 r. W dniu 30 stycznia 2013 r. skarżący odebrał przesyłkę.

Dnia 6 lutego 2013 r. (data nadania pisma) skarżący uzupełnił wskazany brak formalny zażalenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 194 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej w skrócie p.p.s.a. zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, a ponadto na postanowienia enumeratywnie wymienione w treści przywołanego przepisu. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia. (art. 194 § 3 p.p.s.a.). Jak stanowi z kolei art. 197 § 2 p.p.s.a. do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej. Natomiast z mocy art. 178 p.p.s.a. w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. sąd odrzuca na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Jak wynika z akt sprawy zarządzenie wzywające do uzupełnienia braków formalnych zażalenia z dnia 7 stycznia 2013 r. było dwukrotnie awizowane (15 i 23 stycznia 2013 r.).

W związku z powyższym, zgodnie z przepisem art. 73 § 4 p.p.s.a. zarządzenie uznać należało za skutecznie doręczone w dniu 29 stycznia 2013 r. tj. po upływie 14 dni od pierwszego zawiadomienia o niemożności jego doręczenia. Należy zaznaczyć, że dniem doręczenia zastępczego jest dzień, w którym bezskutecznie upłynął ustawowo przewidziany termin odbioru pisma sądowego prawidłowo złożonego w pocztowej placówce oddawczej, a nie dzień późniejszego faktycznego wydania go w tej placówce adresatowi (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 listopada 2012 r., II FZ 942/12).

W niniejszej sprawie, wobec uznania zarządzenia za skutecznie doręczone w dniu 29 stycznia 2013 r., termin do uzupełnienia braków zażalenia upłynął w dniu 5 lutego 2013 r. Skarżący nadając przesyłkę pocztową będącą uzupełnieniem braków zażalenia w dniu 6 lutego 2013 r. przekroczył 7 dniowy termin do uzupełnienia braków zażalenia.

W świetle powyższego należy uznać, że zakreślony siedmiodniowy termin do uzupełnienia braku formalnego zażalenia upłynął bezskutecznie, a zatem Sąd na mocy art. 178 p.p.s.a. w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. odrzucił zażalenie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.