Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723407

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 30 września 2019 r.
I SA/Gd 1693/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Irena Wesołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 30 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 28 sierpnia 2015 r., nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 rok postanawia: umorzyć postępowanie

Uzasadnienie faktyczne

M.W. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 rok. W nagłówku pisma jako aktualny adres pobytu wskazał (...), Chiny. Skarżący nie podał jednocześnie adresu do doręczeń w kraju.

Zarządzeniem z dnia 20 listopada 2015 r. skarżący został zobowiązany do ustanowienia pełnomocnika do doręczeń w Polsce, w terminie dwóch miesięcy, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, za pośrednictwem Konsulatu Generalnego RP w Kantonie, podjął próbę doręczenia przesyłki zawierającej przedmiotowe zarządzenie, na podany przez stronę adres w Chinach.

W piśmie z dnia 20 lipca 2016 r. Konsulat Generalny RP wskazał, że pismo Sądu wraz załącznikami zostało w dniu 13 czerwca 2016 r. przesłane listem poleconym na wskazany przez podatnika adres. W dniu 19 lipca 2016 r. przesyłka została zwrócona do Konsulatu, jako nieodebrana przez adresata.

Postanowieniem z dnia 16 sierpnia 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zawiesił postepowanie w sprawie na podstawie art. 125 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu administracyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył co następuje:

Zgodnie z art. 130 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., sąd umarza zawieszone postępowanie, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania z przyczyn wskazanych w art. 125 § 1 pkt 3 p.p.s.a. nie został zgłoszony w ciągu trzech lat od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu.

W przedmiotowej sprawie postanowieniem z dnia 16 sierpnia 2016 r. Sąd zawiesił postępowanie na podstawie art. 125 § 1 pkt 3 p.p.s.a., a żadna ze stron nie złożyła wniosku o podjęcie postępowania w ciągu trzech lat od daty wydania postanowienia o zawieszeniu. To obligowało Sąd do zastosowania normy zawartej w art. 130 § 1 pkt 1 p.p.s.a. i umorzenia postępowania.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, na podstawie art. 130 § 1 pkt 1 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.