Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723516

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 30 września 2019 r.
I SA/Gd 1568/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Irena Wesołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 30 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.L. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 28 czerwca 2019 r., nr (...) w przedmiocie zarzutów dotyczących prowadzonego postępowania egzekucyjnego postanawia:

1. odrzucić skargę

2. zwrócić stronie skarżącej kwotę 100 zł (sto złotych) uiszczoną tytułem wpisu od skargi

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 28 czerwca 2019 r. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej (dalej w skrócie zwany Dyrektorem) utrzymał w mocy rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji w przedmiocie umorzenia, jako bezprzedmiotowego postępowania w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej. Przedmiotowe postanowienie zostało doręczone pełnomocnikowi strony w dniu 2 lipca 2019 r.

Na powyższe postanowienie A.L., reprezentowany przez pełnomocnika, pismem nadanym w urzędzie pocztowym w dniu 6 sierpnia 2019 r. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Stosownie do art. 53 § 1 w zw. z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) - dalej zwana p.p.s.a., skargę wnosi się do sądu administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi, w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Z kolei zgodnie z art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia. Sąd odrzuca skargę postanowieniem. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym (art. 58 § 3 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie zaskarżone postanowienie Dyrektora zostało doręczone pełnomocnikowi strony w dniu 2 lipca 2019 r., co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki znajdującego się w aktach administracyjnych (k. 55). W związku z powyższym termin do wniesienia skargi do sądu administracyjnego kończył swój bieg w dniu 1 sierpnia 2019 r. Skoro pełnomocnik skarżącego nadał przesyłkę zawierającą skargę w dniu 6 sierpnia 2019 r. (vide koperta k. 10) to uczynił to z uchybieniem trzydziestodniowego terminu do jej wniesienia.

Wobec powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia. O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., który stanowi, że sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.