Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723153

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 30 września 2019 r.
I SA/Gd 1499/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Irena Wesołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 30 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym skargi A.M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 13 sierpnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy udzielenia ulgi w spłacie należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

A.M. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 13 sierpnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy udzielenia ulgi w spłacie należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Skarga ta została zarejestrowana pod sygnaturą akt I SA/Gd 973/18.

Pismem z dnia 15 lutego 2019 r. skarżący ponownie wniósł skargę na tę samą decyzję. Skargę tę organ przekazał do Sądu w dniu 27 lutego 2019 r., a sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt I SA/Gd 502/19. Postanowieniem z dnia 20 marca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odrzucił skargę strony.

Pismem z dnia 17 lipca 2019 r. A.M. wniósł trzecią skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 13 sierpnia 2018 r. nr (...).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm. - dalej "p.p.s.a."), sąd odrzuca skargę, jeżeli sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami jest w toku lub została już prawomocnie osądzona.

Wskazać należy, że z chwilą wniesienia skargi następuje wszczęcie postępowania sądowoadministracyjnego. Z tą chwilą powstaje nowy stosunek procesowy łączący z jednej strony skarżącego i organ administracji publicznej, a z drugiej - każdy z tych podmiotów z sądem administracyjnym.

Analiza skargi wniesionej w niniejszej sprawie, tj. o sygn. akt I SA/Gd 1499/19, wskazuje, że skarga ta dotyczy decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 13 sierpnia 2018 r. nr (...), zaskarżonej już skargą zarejestrowaną pod sygn. akt I SA/Gd 973/18.

Zatem niewątpliwie zachodzi tożsamość sprawy: występuje ten sam podmiot, dotyczy ona tego samego przedmiotu i tego samego stanu prawnego w niezmienionym stanie faktycznym.

Skoro niniejsza sprawa została wniesiona już po zawiśnięciu sprawy prowadzonej pod sygn. akt I SA/Gd 973/18 (zarejestrowanej jako pierwsza), to nie można w takiej samej sprawie wszcząć nowego postępowania sądowoadministracyjnego między tymi samymi stronami co do spraw, w których skarga została już wniesiona. Wyłączona jest bowiem dopuszczalność skutecznego wniesienia kolejnej skargi na ten sam akt administracyjny, bądź to samo działanie lub bezczynność organu, w toku postępowania w tej samej materii.

Wobec powyższego Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 4 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.