Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 29004

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Gdańsku
z dnia 29 stycznia 1997 r.
I SA/Gd 1482/96

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: B. Szumacher.

Sędziowie: W. Zientara, S. Nowakowski (spr.).

Protokolant: E. Wilczewska.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Sąd administracyjny kontroluje zaskarżone orzeczenia wyłącznie pod względem ich zgodności z prawem (art. 196 § 1 kpa w zw. z art. 68 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.).

Wbrew nadziei skarżącego zaskarżone postanowienia są zgodne z prawem, a Sąd nie był uprawniony do przeprowadzenia kontroli decyzji organu pierwszej instancji. Zasadą bowiem jest, że skargę wnosi się po wyczerpaniu toku instancji (art. 108 kpa), a zatem organ odwoławczy jest wyłącznie uprawniony do uprzedniego skontrolowania decyzji pierwszoinstancyjnej. Przeszkodą do przeprowadzenia takiej oceny (kontroli) było to, że skarżący wniósł odwołanie od obu decyzji określających zobowiązanie podatkowe z uchybieniem 14-dniowego terminu (art. 129 § 2 kpa).

W takiej zaś sytuacji organ nie ma innej możliwości jak tylko stwierdzić uchybienie terminu do wniesienia odwołania, co wynika z przepisu art. 134 kpa. Nie jest to przeto zależne od swobodnego uznania organu, lecz wynika z bezwzględnie obowiązującej normy prawnej.

Jedyną drogą wiodącą do uniknięcia konsekwencji wynikających z wniesieniem środka odwoławczego po terminie jest skorzystanie z instytucji przywrócenia terminu. Jednakże przywrócić uchybiony termin organ może wyłącznie na prośbę zainteresowanego (art. 58 § 1 kpa), a nadto trzeba spełnić warunki przewidziane prawem (art. 58 i 59 k.p.a.). Skarżący w ogóle nie wnosił o przywrócenie terminu, a zatem organ odwoławczy nie był władny tę kwestię uwzględnić z urzędu.

Skarżący przyznaje, że termin do wniesienia odwołań nie został dochowany, jednakże bezpodstawnie przypuszcza, że ta okoliczność w zestawieniu z argumentami natury merytorycznej pod adresem decyzji organu pierwszej instancji nie ma większego znaczenia. Jak jednak wynika z powyższych wywodów tak nie jest. Prawo jest po to by je ściśle przestrzegać, a zaskarżone decyzje organu pierwszej instancji zawierały prawidłowe pouczenia o terminie i sposobie odwołania.

W ocenie Sądu zaskarżone postanowienia nie naruszają prawa, a tym samym skargi na podstawie art. 207 § 5 kpa w związku z art. 68 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym podlegają oddaleniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.