I SA/Gd 1473/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2772426

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 29 stycznia 2020 r. I SA/Gd 1473/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Elżbieta Rischka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A Spółki Jawnej o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 4 grudnia 2019 r. sygn. akt I SA/Gd 1473/19 w sprawie ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 10 czerwca 2019 r. (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 4 grudnia 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę wniesioną przez A Spółkę Jawną (dalej jako "Skarżąca") na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 10 czerwca 2019 r.

Pismem z dnia 11 grudnia 2019 r. Skarżąca, reprezentowana przez radcę prawnego, wniosła o sporządzenie uzasadnienia ww. wyroku.

Zarządzeniem z dnia 18 grudnia 2019 r. Przewodniczący Wydziału I zobowiązał pełnomocnika Skarżącej do usunięcia braków formalnych wniosku poprzez złożenie pełnomocnictwa lub jego uwierzytelnionego odpisu do działania w imieniu Skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi.

W zakreślonym terminie pełnomocnik Skarżącej nadesłał pełnomocnictwo do działania w imieniu Skarżącej we wszystkich sprawach sądowych i egzekucyjnych oraz przed organami i instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz przed wszystkimi innymi podmiotami.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 141 § 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, dalej jako "p.p.s.a.") w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Jeśli wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku został złożony po upływie terminu określonego w przywołanym przepisie, lub którego braków formalnych nie uzupełniono, czynność ta jest bezskuteczna. Dlatego też nieuzupełnienie braków formalnych wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku skutkuje odmową jego sporządzenia, przy czym - zgodnie z art. 141 § 3 p.p.s.a. - odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku następuje postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym.

Zgodnie z art. 45 p.p.s.a. pismo w postępowaniu sądowym obejmuje wnioski i oświadczenia stron składane poza rozprawą. Wobec tego do wniosku o sporządzenie uzasadnienia znajduje zastosowanie art. 46 § 1 pkt 4 i § 3 p.p.s.a. Ustawodawca w ramach objętych tymi przepisami regulacji ustanawia dla stron wnoszących pisma w postępowaniu sądowoadministracyjnym wymogi podpisania wniosku przez jeden z uprawnionych podmiotów, to jest stronę albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, a jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa, także dołączenia pełnomocnictwa. Mając na względzie zakres omawianej regulacji obowiązek określony w art. 46 § 3 p.p.s.a. odnosić należy do konieczności przedłożenia pełnomocnictwa do zastępowania strony w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Odczytywane łącznie regulacje zawarte w art. 46 § 1 pkt 4 i § 3 p.p.s.a. mają na celu usunięcie wątpliwości, czy pismo zostało wniesione przez uprawnioną osobę. Na etapie wstępnego badania pisma procesowego brak pełnomocnictwa jest kwalifikowany jako brak formalny przy przyjęciu założenia, że udzielono pełnomocnictwa, a do pisma nie dołączono dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (por. H. Knysiak-Molczyk, Glosa do postanowienia NSA z dnia 23 czerwca 2005 r., sygn. akt II OZ 519/05, OSP 2006/5/63). W konsekwencji w takiej sytuacji znajduje zastosowanie art. 49 § 1 p.p.s.a., zgodnie z którym jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod odpowiednim rygorem.

Wskazać należy, że w niniejszym przypadku wniosek złożony do Sądu dotknięty był brakiem formalnym w postaci braku właściwego pełnomocnictwa.

Wezwaniem z dnia 18 grudnia 2019 r. zobowiązano pełnomocnika Skarżącej do przedłożenia pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu strony skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi. Tymczasem pełnomocnik Skarżącej złożył odpis pełnomocnictwa upoważniającego do reprezentowania Skarżącej we wszystkich sprawach sądowych i egzekucyjnych oraz przed organami i instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz przed wszystkimi innymi podmiotami.

W związku z powyższym należy uznać, że złożone pełnomocnictwo jest nieprawidłowe. Tym samym, w ocenie Sądu nie został usunięty brak formalny wniosku w postaci braku pełnomocnictwa do reprezentowana Skarżącej w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 10 czerwca 2019 r.

Powyższe oznacza, że wniosek, którego braki formalne nie zostały uzupełnione w sposób należyty, jest bezskuteczny, ze wszystkimi wskazanymi powyżej implikacjami.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, na podstawie art. 141 § 3 p.p.s.a. orzekł, jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.