Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2508939

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 25 czerwca 2018 r.
I SA/Gd 1409/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Alicja Stępień.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku R.J. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 12 grudnia 2017 r. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 9 sierpnia 2017 r., nr (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 12 grudnia 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę R.J. na Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 9 sierpnia 2017 r., w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania.

Przesyłka zawierająca odpis wyroku została przesłana na adres skarżącego. W dniu 5 lutego 2018 r. podjęto próbę doręczenia przesyłki, a wobec braku możliwości doręczenia, przesyłkę pozostawiono w placówce pocztowej, zawiadamiając o tym adresata poprzez umieszczenie zawiadomienia w oddawczej skrzynce pocztowej. Powtórne zawiadomienie o nadejściu przesyłki umieszczono w skrzynce oddawczej adresata w dniu 14 lutego 2018 r. Przesyłka zawierająca wyrok z uzasadnieniem została wydana w placówce pocztowej w dniu 21 lutego 2018 r. Przesyłka zawierająca skargę kasacyjną została nadana w urzędzie pocztowym w dniu 22 marca 2018 r.

Postanowieniem z dnia 8 maja 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odrzucił skargę kasacyjną złożoną przez R.J. stwierdzając, że jakkolwiek istniały nieprawidłowości w doręczeniu przesyłki zawierającej odpis wyroku z uzasadnieniem, to jednak wobec kategorycznego brzmienia art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 tekst jedn.) - dalej w skrócie zwanej p.p.s.a., Sąd zobligowany był do odrzucenia skargi kasacyjnej, jako złożonej po upływie przepisanego prawem terminu. Odpis postanowienia doręczono pełnomocnikowi strony w dniu 1 czerwca 2018 r.

Pismem z dnia 6 czerwca 2018 r. skarżący reprezentowany przez pełnomocnika złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej wskazując, że wydanie przesyłki przez operatora pocztowego w dniu 21 lutego 2018 r. skutkowało powstaniem przeświadczenia, że od tej daty należy liczyć termin do wniesienia skargi kasacyjnej. W związku z nieprawidłowym działaniem poczty skarżący nie może ponosić winy za uchybienie terminowi do złożenia skargi kasacyjnej od zapadłego w sprawie wyroku.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 86 § 1 p.p.s.a. jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Postanowienie o przywróceniu terminu albo odmowie jego przywrócenia może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

Z kolei przepis art. 87 ww. ustawy stanowi, że pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu (§ 1). W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (§ 2).

W ocenie Sądu, w rozpoznawanej sprawie zaistniały przesłanki do przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Jak wynika z akt sprawy, przesyłkę zawierającą odpis wyroku z uzasadnieniem, wobec nieskutecznego doręczenia w miejscu zamieszkania skarżącego, złożono w dniu 5 lutego 2018 r. w placówce pocztowej (vide zwrotne poświadczenie odbioru przesyłki - k. 37). Zawiadomienie o możliwości odbioru tej przesyłki pozostawiono skarżącemu w skrzynce do doręczenia korespondencji. Powtórnie uczyniono to w dniu 14 lutego 2018 r. (vide wydruk śledzenia przesyłki - k. 51). Tym samym, czternastodniowy termin, liczony od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej (art. 73 § 4 p.p.s.a.) upływał w dniu 19 lutego 2018 r. Przesyłka zawierająca odpis wyroku z uzasadnieniem została skarżącemu wydana w dniu 21 lutego 2018 r., a skargę kasacyjną nadano w urzędzie pocztowym w dniu 22 marca 2018 r. (vide koperta k. 45).

W orzecznictwie sądowoadministracyjnym wyrażony jest pogląd, zgodnie z którym wydłużenie przez operatora pocztowego terminu do odbioru przesyłki, poprzez pozostawienie jej w placówce pocztowej przez okres przekraczający 14 dni licząc od daty pierwszego awizowania oraz wydanie przesyłki adresatowi pomimo upływu tego 14 dniowego terminu, nie może powodować negatywnych skutków dla strony i uzasadnia uwzględnienie wniosku o przywrócenie terminu. Strona skarżąca nie może bowiem ponosić negatywnych konsekwencji nieprawidłowego działania operatora pocztowego doręczającego przesyłki i nie można jej z tej przyczyny pozbawiać prawa do wniesienia przysługującego jej środka zaskarżenia (por. wyroki NSA z dnia 20 grudnia 2012 r., sygn. I FSK 132/12, z dnia 27 września 2013 r., sygn. akt I FSK 1407/12, postanowienie NSA z dnia 12 stycznia 2017 r., I FZ 410/16).

W ocenie Sądu bezzasadne wydłużenie przez operatora pocztowego terminu do odbioru przesyłki, skutkujące w konsekwencji nieprawidłowym obliczeniem przez skarżącego terminu do wniesienia skargi kasacyjnej, nie może powodować negatywnych skutków dla strony.

Należy mieć na uwadze, że obowiązek obliczenia terminu, w którym może być wydana przesyłka należy do operatora pocztowego. Zgodnie bowiem z § 37 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013 r. poz. 545) - dalej zwanego Rozporządzeniem, przesyłki pocztowe operator wyznaczony wydaje adresatowi w placówce oddawczej w terminie 14 dni, zwanym dalej "terminem odbioru". Bieg terminu odbioru rozpoczyna się od dnia następnego po dniu doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w § 33, § 34 ust. 1, § 35 ust. 1 oraz § 36 ust. 1, a dla przesyłek pocztowych, o których mowa w § 14 ust. 2 - od godziny następnej po doręczeniu zawiadomienia, o którym mowa w § 34 ust. 1 (§ 37 ust. 3 Rozporządzenia). Przesyłka pocztowa nieodebrana w terminie odbioru jest zwracana nadawcy (§ 37 ust. 5 Rozporządzenia).

Nie jest zatem obowiązkiem adresata przesyłki czynienie ustaleń odnośnie do daty pozostawienia w jego oddawczej skrzynce pocztowej pierwszego awiza i obliczanie od tej daty 14-dniowego terminu, o którym mowa wyżej (nie można wykluczyć sytuacji, że do adresata nie dotrze w ogóle pierwsze awizo). Dlatego nie wywiązanie się przez operatora pocztowego z obowiązków określonych przepisami prawa, nie może rodzić negatywnych skutków po stronie adresata przesyłki. Odbiorca przesyłki ma prawo działać w zaufaniu do operatora publicznego i przyjąć, że przesyłka została doręczona mu w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa (zob. Wyrok NSA z 3 lutego 2016 r., II FSK 3496/13).

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uznając, że skarżący uchybił terminowi do wniesienia skargi kasacyjnej bez swej winy, na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a. postanowił o przywróceniu terminu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.