Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721297

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 18 września 2019 r.
I SA/Gd 1399/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zbigniew Romała.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 18 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia A.Z. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 1 października 2018 r. sygn. akt I SA/Gd 1399/17 w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 5 lipca 2017 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania podatkowego w sprawie podatku od spadków i darowizn postanawia odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 1 października 2018 r. sygn. akt I SA/Gd 1399/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odrzucił skargę A.Z. (dalej: "skarżąca") na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 5 lipca 2017 r. w przedmiocie umorzenia postępowania podatkowego w sprawie podatku od spadków i darowizn.

Na powyższe postanowienie skarżąca wniosła zażalenie.

Zarządzeniem z dnia 14 listopada 2018 r., doręczonym w trybie art. 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) - dalej: "p.p.s.a.", w dniu 5 grudnia 2018 r. wezwano skarżącą do usunięcia braków formalnych zażalenia.

W dniu 13 grudnia 2018 r. skarżąca usunęła braki formalne zażalenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 178 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W myśl art. 197 § 2 p.p.s.a. do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej, z wyłączeniem art. 185 § 2.

W rozpoznawanej sprawie kluczowe znaczenie ma ustalenie daty doręczenia skarżącej zarządzenia z dnia 14 listopada 2018 r., albowiem od tej daty rozpoczął swój bieg siedmiodniowy termin do usunięcia braków formalnych zażalenia.

Z regulacji zawartych w art. 67 p.p.s.a. wynika, że jeżeli stroną w postępowaniu sądowym jest osoba fizyczna, doręczenia dokonuje się jej osobiście (§ 1), chyba że ustanowiła ona pełnomocnika lub osobę upoważnioną do odbioru pism - wówczas doręczenia należy dokonać tym podmiotom (§ 5).

W myśl art. 73 p.p.s.a. w razie niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany w art. 65-72, pismo składa się na okres czternastu dni w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo w urzędzie gminy, dokonując jednocześnie stosownego zawiadomienia (§ 1). Zawiadomienie o złożeniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy w terminie siedmiu dni od dnia pozostawienia zawiadomienia, umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe (§ 2). W przypadku niepodjęcia pisma w terminie, o którym mowa w § 2, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy (§ 3). Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w § 1 (§ 4).

W przepisach art. 73 p.p.s.a. przewidziano tzw. fikcję doręczenia (domniemanie doręczenia). W przypadku tejże fikcji późniejsze wydanie przesyłki pocztowej aniżeli data doręczenia (wynikająca z fikcji doręczenia) pozbawione jest znaczenia prawnego. Odebranie pisma po upływie terminu, z którym wiąże się domniemanie doręczenia, nie zmienia bowiem skutków procesowych zaistniałego domniemania (por. postanowienie NSA z dnia 21 września 2012 r. sygn. akt II FZ 762/12, LEX nr 1221338).

W rozpatrywanej sprawie, ze zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki poleconej zawierającej wezwanie z dnia 14 listopada 2018 r. do usunięcia braków formalnych zażalenia wynika, że została ona wydana adresatowi w dniu 6 grudnia 2018 r.

Niemniej jednak, mając na uwadze przytoczone powyżej regulacje, należy stwierdzić, że skoro przesyłka ta została awizowana po raz pierwszy w dniu 21 listopada 2018 r., to jej doręczenie - zgodnie z regułą zawartą w art. 73 p.p.s.a. - nastąpiło wcześniej, tj. z dniem 5 grudnia 2018 r., a co za tym idzie, siedmiodniowy termin na usunięcie braków formalnych zażalenia upływał z dniem 12 grudnia 2018 r.

W niniejszej sprawie braki formalne zażalenia zostały usunięte w dniu 13 grudnia 2018 r., a zatem już po upływie ustawowego siedmiodniowego terminu do dokonania tej czynności.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.