Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1549117

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 24 listopada 2014 r.
I SA/Gd 1296/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Irena Wesołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w G. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2014 r., nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia

1.

umorzyć postępowanie,

2.

zasądzić od Ministra Finansów na rzecz "A" sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w G. kwotę 200 zł (dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 9 lipca 2014 r. Minister Finansów wydał interpretacje indywidualną w przedmiocie podatku od towarów i usług w której uznał stanowisko "A" sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w G. (dalej w skrócie zwana Spółką) za nieprawidłowe.

Na powyższą interpretacje Spółka złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, wnosząc o jej uchylenie.

Działając na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, tekst jedn.) - dalej w skrócie p.p.s.a. Minister Finansów uwzględnił zarzuty skargi i w dniu

8 października 2014 r. wydał nową interpretację, w której uznał stanowisko Spółki za prawidłowe.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsk zważył co następuje:

Zgodnie z art. 161 § 1 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę (pkt 1), a także wtedy gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe (pkt 3).

Z bezprzedmiotowością postępowania sądowoadministracyjnego "z innych przyczyn" w rozumieniu powyższego przepisu mamy do czynienia, kiedy w toku tego postępowania, a przed wydaniem wyroku przestanie istnieć przedmiot zaskarżenia. Taka sytuacja istnieje w szczególności wówczas, gdy zaskarżony akt administracyjny zostanie pozbawiony bytu prawnego w nadzwyczajnym wewnątrzadministracyjnym postępowaniu kontrolnym lub w rezultacie skorzystania przez organ, którego rozstrzygnięcie zostało zaskarżone, z uprawnień autokontrolnych przewidzianych w art. 54 § 3 p.p.s.a. i uchylenia tegoż aktu.

Z taką sytuacją mamy do czynienia w przedmiotowej sprawie, albowiem Minister Finansów w dniu 8 października 2014 r. wydał nową interpretację, w której uznał za prawidłowe stanowisko Spółki zaprezentowane we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

W związku z powyższym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku,

na podstawie art. 60 w zw. z art. 161 § 1 pkt 1 oraz art. 161 § 1 pkt 3 powołanej wyżej ustawy, umorzył postępowanie.

O kosztach postępowania Sąd orzekł w punkcie drugim postanowienia, na podstawie art. 200 i art. 201 § 1 p.p.s.a., zasądzając na rzecz skarżącej Spółki kwotę 200 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.