Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 795847

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 9 maja 2011 r.
I SA/Gd 1263/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Gorzeń.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.S. i J.S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...), nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 r. postanawia:

1.

odrzucić skargę kasacyjną,

2.

zwrócić stronie skarżącej wpis sądowy uiszczony od skargi kasacyjnej w kwocie 3.111 zł (trzy tysiące sto jedenaście złotych).

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 9 lutego 2011 r., sygn. akt I SA/Gd 1263/10, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę A.S. i J.S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 r.

W dniu 22 marca 2011 r. skarżący, reprezentowani przez doradcę podatkowego, wnieśli skargę kasacyjną od powyższego wyroku.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 25 marca 2011 r., doręczonym w dniu 4 kwietnia 2011 r., wezwano pełnomocnika strony skarżącej do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej w kwocie 3.111 zł, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej.

Strona skarżąca uiściła wpis sądowy w dniu 12 kwietnia 2011 r.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie odpis zarządzenia zawierającego wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej doręczono pełnomocnikowi strony skarżącej w dniu 4 kwietnia 2011 r., a zatem termin do jego uiszczenia upływał z dniem 11 kwietnia 2011 r. Uiszczając wpis sądowy w dniu 12 kwietnia 2011 r. strona skarżąca uczyniła to po upływie ustawowego terminu.

Wobec powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., odrzucił skargę kasacyjną.

Jednocześnie na mocy art. 232 § 1 pkt 1 lit. a) p.p.s.a. Sąd w punkcie drugim postanowienia orzekł o zwrocie wpisu sądowego uiszczonego od skargi kasacyjnej po upływie wyznaczonego terminu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.