Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1549121

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 3 grudnia 2014 r.
I SA/Gd 1198/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Tomaszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na uchwałę Rady Miasta (...) z dnia 29 maja 2014 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie (...) w okresie od dnia 11 lipca 2014 r. do dnia 10 lipca 2015 r. postanawia:

1.

umorzyć postępowanie w sprawie;

2.

zwrócić stronie skarżącej kwotę 300 (trzysta) złotych z tytułu wpisu sądowego uiszczonego od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na uchwałę Rady Miasta z dnia 29 maja 2014 r. Nr (...) w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie (...) w okresie od dnia 11 lipca 2014 r. do dnia 10 lipca 2015 r.

Pismem procesowym z dnia 20 listopada 2014 r. skarżąca cofnęła skargę.

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej p.p.s.a., skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. W przypadku skutecznego cofnięcia skargi Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, o czym stanowi art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uznając, że w sprawie nie zachodzą wskazane wyżej okoliczności dotyczące niedopuszczalności cofnięcia skargi, będąc związany tym cofnięciem, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 w zw. z art. 60 p.p.s.a. umorzył postępowanie.

O zwrocie uiszczonego wpisu Sąd orzekł na mocy art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., który stanowi, że sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.