Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2144070

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 2 listopada 2016 r.
I SA/Gd 1115/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Wojtynowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 2 listopada 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. L. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 28 czerwca 2016 r., nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na ww. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 28 czerwca 2016 r., w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym.

Zarządzeniem z dnia 14 września 2016 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 100 zł z pouczeniem, że nieuczynienie zadość wezwaniu w terminie 7 dni od doręczenia odpisu zarządzenia skutkować będzie odrzuceniem skargi.

Przesyłka zawierająca powyższe zarządzenie została doręczona stronie skarżącej w dniu 7 października 2016 r. Zakreślony termin upłynął bezskutecznie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 - dalej w skrócie p.p.s.a.), (...) Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

Natomiast zgodnie z § 3 cyt. wyżej przepisu skarga, od której pomimo wezwania, nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd.

W niniejszej sprawie skarżący został wezwany do uiszczenia należnego wpisu i pouczony o skutkach niezastosowania się do tego wezwania. Przesyłka zawierająca zarządzenie wzywające do uiszczenia wpisu, została doręczona stronie skarżącej w dniu 7 października 2016 r. Wpis nie został uiszczony w zakreślonym terminie.

Mając powyższe na uwadze, Sąd na mocy art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.