Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2884269

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 18 grudnia 2012 r.
I SA/Gd 1097/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Alicja Stępień (spr.).

Sędziowie NSA: Ewa Kwarcińska, Joanna Zdzienicka-Wiśniewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 18 grudnia 2012 r. sprawy ze skargi J. K. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 7 sierpnia 2012 r., nr {... w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.