I SA/Gd 1067/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3112105

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 22 stycznia 2021 r. I SA/Gd 1067/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krzysztof Przasnyski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. G. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 25 września 2020 r. nr (...) w przedmiocie zarzutów dotyczących prowadzonego postępowania egzekucyjnego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

A. G. wniósł skargę na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 25 września 2020 r. w przedmiocie zarzutów dotyczących prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

Zarządzeniem z dnia 20 listopada 2020 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 złotych, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi.

Na skutek niepodjęcia przesyłki, zawierającej wezwanie w terminie 14 dni od daty pierwszego awiza, została ona zwrócona do Sądu i uznana za doręczoną w dniu 15 grudnia 2020 r.

Na podstawie rejestru dochodów budżetowych oraz kwitariusza ustalono, że strona skarżąca nie uiściła wpisu sądowego w kwocie 100 zł.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) - dalej w skrócie p.p.s.a., skarga, od której pomimo wezwania, nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd. Stosownie do art. 58 § 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę postanowieniem. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.

W niniejszej sprawie skarżący został wezwany do uiszczenia należnego wpisu. Przesyłka, zawierająca przedmiotowe zarządzenie, została uznana za doręczoną stronie skarżącej w dniu 15 grudnia 2020 r. W związku z powyższym termin do uiszczenia należnego w sprawie wpisu upływał w dniu 22 grudnia 2020 r. Wpis taki nie został uiszczony, a zatem zakreślony termin upłynął bezskutecznie.

Mając na uwadze ww. stan faktyczny i prawny, Sąd na mocy art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł o odrzuceniu skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.