I SA/Bk 738/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2791253

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 26 lutego 2020 r. I SA/Bk 738/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Janusz Lewkowicz (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale I w dniu 26 lutego 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. Sp. z o.o. w W. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia (...) października 2019 r., nr (...) w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia potwierdzającego informacje o podatniku postanawia:

1. odrzucić skargę;

2. zwrócić K. Sp. z o.o. w W. uiszczony wpis sądowy w kwocie 100 (stu) zł.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z (...) października 2019 r. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w B. utrzymał w mocy postanowienie organu pierwszej instancji w przedmiocie odmowy wydania K. Sp. z o.o. w W. zaświadczenia potwierdzającego informacje o podatniku. Postanowienie zostało doręczone Spółce 5 listopada 2019 r.

Spółka 6 grudnia 2019 złożyła za pośrednictwem organu skargę na powyższe postanowienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, uiszczając równocześnie wpis w wysokości 100 zł.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o odrzucenie skargi, podnosząc, że została ona złożona po upływie terminu do jej złożenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Skarga podlegała odrzuceniu.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm. (dalej: "p.p.s.a.") skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Z akt administracyjnych wynika, że zaskarżone postanowienie zostało doręczone Spółce 5 listopada 2019 r. (k. 7/4 akt admin.). Trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi upłynął z dniem 5 grudnia 2019 r. (czwartek). Skarga została natomiast złożona w dniu następnym, tj. 6 grudnia 2019 r.

W tych okolicznościach należy przyjąć, że skarga została po upływie 30-dniowego terminu do jej złożenia. Jako spóźniona skarga ta podlegała odrzuceniu, o czym orzeczono na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a.

O zwrocie uiszczonego wpisu orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.